Czym są spółki i jakie spółki wyróżniamy?

Mianem prawa spółek określamy regulacje prawne, które obejmują obszar działalności osób fizycznych bądź prawnych oparte na umowie lub statucie, gdzie celem jest świadczenie usług na podstawie działalności gospodarczej.

Rodzaje spółek

W Polsce wyróżniamy wiele rodzajów spółek, które dzielimy na spółki cywilne oraz spółki handlowe, w skład spółek handlowych wchodzą spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Zapisy dotyczące unormowania prawnego w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci spółki osobowej bądź spółki kapitałowej możemy znaleźć w Kodeksie spółek handlowych. Informacji o spółkach cywilnych dostarcza nam Kodeks cywilny.

spółki

Dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego ustawodawca wprowadził uczestnictwo osoby z uprawnieniami notarialnymi podczas wielu czynności związanych z tematyką prawa spółek. Zadaniem notariusza w całym procesie jest udzielenie wyjaśnień, które pomogą wybrać odpowiednią formę prawną dla danej działalności gospodarczej, czyli w tym przypadku spółki, jednak rola notariusza nie ogranicza się tylko do objaśnień, ale także do czuwania nad właściwym wdrożeniem zapisów ustalonych przez wspólników lub akcjonariuszy do umowy spółki, która ma powstać. W zakresie kompetencji obsługi notariusza znajduje się też sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego umów związanych z założeniem spółek, przekształceń działalności, protokołów ze zgromadzeń wspólników bądź akcjonariuszy. Regulacje prawne dotyczące spółek charakteryzują się złożonością procesów w zakresie zakładania spółek, ale też rejestracji spółki pod ustaloną formą. Rozległa wiedza w zakresie prawa spółek może przynieść wiele trudności podczas założenia, rejestracji spółki przedsiębiorcy, który nie dysponuje wiedzą specjalistyczną w tym obszarze.

Definicje spółek osobowych

Spółka cywilna co to jest? Jest to rodzaj spółki osobowej, do której powstania dochodzi na podstawie umowy między co najmniej dwoma osobami, osobami prawnymi lub fizycznymi. W tej formie spółki nie zachodzą podziały kapitałowe, a odpowiedzialność jest solidarna to znaczy, że odpowiadają całym swoim majątkiem.

Co to jest spółka komandytowa?

Utworzyć ją mogą co najmniej dwie osoby prawne bądź fizyczne lub osoby prawne ułomne. Jeden ze wspólników spółki musi być komplementariuszem, z kolei drugi musi być komandytariuszem. W przypadku komplementariusza odpowiedzialność odnosi się do całego majątku, natomiast u drugiej osoby odpowiedzialność jest do tzw. sumy komandytowej.

Spółka partnerska

Spółka partnerska – charakteryzuje się tym, że tworzą ją partnerzy, których zadaniem jest wykonywanie wolnego zawodu. Taki rodzaj spółki mogą utworzyć co najmniej dwie osoby i mogą to być tylko osoby fizyczne.

Spółka jawna

Spółka jawna – spółkę mogą tworzyć osoby fizyczne, prawne lub prawne ułomne i muszą to być co najmniej dwie osoby. Spółka jawna pozwala na to, że wspólnikami mogą zostać nawet małżonkowie. Każdy wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem.

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna jest to rodzaj spółki tworzony przez co najmniej dwie osoby – osoby prawne, fizyczne lub prawne ułomne. Wspólnikami w tej spółce są komplementariusz oraz akcjonariusz. Komplementariusz odpowiada za wszystko osobiście, czyli całym swoim majątkiem, natomiast akcjonariusz po wniesieniu wkładu o pełnej wysokości nie odpowiada za zobowiązania spółki.

Definicje spółek kapitałowych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to rodzaj spółki kapitałowej, która posiada osobowość prawną, utworzoną przez jedną osobę bądź kilka osób. Spółka posiada określony kapitał zakładowy, który jest podzielony na udziały, a jej działania są pod własną firmą. Wspólnicy posiadający poszczególne udziały nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna – istnieje dosyć od niedawna, w polskim prawie jest nową spółką kapitałową. Została utworzona na potrzeby przedsiębiorców, szczególnie dla osób, które nie posiadają dużych środków na początku prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Notariusz prowadzi też rejestr Prostej Spółki Akcyjnej.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna – jest to modelowa postać spółki kapitałowej. Wymagania kapitałowe w spółce akcyjnej są najwyższe – kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100 000 zł. W przypadku tej spółki występuje jedna kategoria wspólników, do których należą akcjonariusze, jednak ich pozycja może być zróżnicowana. Spółce przysługuje osobowość prawna to znaczy, że może być podmiotem praw i obowiązków – może pozywać, ale sama też może zostać pozwana.

Kluczowe różnice między spółkami osobowymi i kapitałowymi

W przypadku spółki kapitałowej wspólnik może być jeden, jednak w przypadku spółki osobowej występować musi minimum dwóch wspólników. Skład spółek osobowych jest niezmienny, jedyną możliwością jest wyłączenie zasady w umowie spółki, natomiast w sytuacji spółek kapitałowych skład może ulegać zmianom. Kluczową różnicą jest kwestia odpowiedzialności, na bazie której w spółce kapitałowej wspólnicy odpowiadają majątkiem, który zainwestowali, natomiast w spółce osobowej ponoszona jest odpowiedzialność osobista. Umowa spółek osobowych opiera się w głównie na relacji pomiędzy wspólnikami, w spółkach kapitałowych najbardziej istotnym elementem zawiązania spółki jest kapitał.

Jak założyć spółkę? – Proces jej zakładania

Jak założyć spółkę?

Regulacje prawne w polskim państwie nakładają na większość spółek w obrębie Rzeczypospolitej zawiązania jej umowy lub statutu w formie aktu notarialnego. Umowa spółki powinna być skonstruowana w taki sposób, żeby uwzględniała indywidualne unormowania dotyczące spółki, która ma być założona (cele spółki, zachodzące relacje między wspólnikami oraz potrzeby spółki). Proces rejestracji działalności modelowany na kształt spółki jest procesem o różnym stopniu trudności w zależności od tego z jaką spółką mamy do czynienia, mimo możliwości założenia spółki przez Internet wymagana jest wiedza w tym zakresie. Notariusz sporządza umowy:

  • spółki komandytowo-akcyjna
  • spółki komandytowa
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółki akcyjna
  • spółki jawnej
  • spółki cywilnej

Likwidacja oraz sprzedaż spółki – czym się charakteryzują?

Likwidacja spółki charakteryzuje się wieloetapowością procedury. Proces likwidacji spółki przebiega w sposób sformalizowany, a samo przeprowadzenie likwidacji spółki należy zrobić w określony sposób zachowując wszelkie wymogi na podłożu formalnym oraz prawnym. Podczas likwidacji stosowane są przepisy zawarte w Kodeksie spółek handlowych, ale też przepisy odnoszące się do Krajowego Rejestru Sądowego oraz prawa podatkowego. Sprzedaż spółki, a właściwie jej zakupy pozwala zaoszczędzić przedsiębiorcy wiele czasu na procedurach związanych z rejestracją spółki. Podczas zakupu spółki kluczowym aspektem jest upewnienie się czy spółka nie posiada żadnych zawiłości w postaci umów, zobowiązań i długów.

Notariusz odgrywa ważną rolę podczas zakupu spółki, ponieważ to u niego dochodzi do zawarcia, podpisania umowy na podstawie której dana osoba nabywa udziały. Samo podpisanie umowy nie jest jedyną rzeczą, którą należy zrobić u notariusza, jeśli następuje chęć wykonania zmian w umowie lub statucie spółki to również są to okoliczności, w których należyte jest skorzystanie z usług kancelarii notarialnej.

Zajmujemy się obsługą spółek we Wrocławiu – Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie – zapraszamy do kontaktu !

Podobne posty