Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Nabycie niektórych nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia ministra.

nabycie nieruchomości cudzoziemiec

Cudzoziemiec

To osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa lub przedsiębiorca z siedzibą za granicą.
Który cudzoziemiec nie potrzebuje zezwolenia ministra?
Jeśli jest obywatelem lub przedsiębiorcą z siedzibą na terytorium jednego z państw Unii Europejskiej
(Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja,
Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia, Austria, Portugalia, Rumunia,
Słowenia, Słowacja, Finlandia i Szwecja), Islandii, Liechtensteinu, Norwegii albo Szwajcarii (niezależnie
od pochodzenia kapitału). Obywatele Ci nabywają na nieruchomości na tych samych zasadach co
Polacy.

Jakie nieruchomości mogą nabywać obywatele Ukrainy?

Cudzoziemcy z pozostałych krajów (np. Ukraina, Rosja, Białoruś, Wielka Brytania, USA) co do zasady
musza mieć zezwolenie ministra na nabycie nieruchomości.
Są wyjątki od tej zasady i tak nabyć nieruchomość bez względu na obywatelstwo (np. obywatel
Ukrainy) może nabyć:

 • lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – do takiego
  lokalu mogą też należeć prawa związane z własnością tego lokalu mieszkalnego tj. części w
  nieruchomości wspólnej np. piwnica lub miejsce postojowe,
 • lokal lub udział w lokalu przeznaczonym na garaż – jeśli jako nabywca lub właściciel nieruchomości
  lub samodzielnego lokalu mieszkalnego chcesz mieć garaż, aby zapewnić sobie odpowiednie warunki
  mieszkaniowe,
 • nieruchomość (w tym też grunty) – gdy mieszkasz w Polsce co najmniej 5 lat od uzyskania
  zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • nieruchomości, które wejdą w skład wspólnoty majątkowej – tak dzieje się wtedy, gdy masz żonę
  lub męża z obywatelstwem polskim i mieszkasz w Polsce co najmniej 2 lata od uzyskania zezwolenia
  na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
 • nieruchomość od osoby, która jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat
  i jesteś w dniu nabycia uprawniony do dziedziczenia po tej osobie (np. córka, syn lub wnuk nabywa
  nieruchomość od matki, ojca lub dziadków),
 • nieruchomość jako wierzyciel hipoteczny (bank) – gdy przejmujesz nieruchomość na własność po
  nieudanej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym.

Uwaga na sytuację:

 • Musisz mieć zezwolenie na nabycie nieruchomości również we wskazanych wyżej przypadkach, jeśli
  nabywasz nieruchomości położone w strefie nadgranicznej oraz grunty rolne o powierzchni większej
  niż 1 ha.
 • Musisz mieć zezwolenie jeśli chcesz nabyć lokal mieszkalny a z nim udział w nieruchomości
  gruntowej (np. mały udział w gruncie, działce dojazdowej lub działce stanowiącej miejsce postojowe).
  Tu bardzo ważna jest analiza podstawy nabycia nieruchomości – umowa sprzedaży lub umowa
  darowizny od Sprzedającego.
 • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym- nie wymaga
  zezwolenia.

Jeśli nie wiesz, czy nieruchomość, którą chcesz nabyć wymaga zezwolenia skontaktuj
się z notariuszem, przeanalizuje on stan prawny nieruchomości.

Jak uzyskać zezwolenie ministra? Jakie dokumenty złożyć? Ile kosztuje wniosek?
Odpowiedź znajdziesz na rządowej stronie:
https://www.gov.pl/web/mswia/uzyskaj-zezwolenie-na-nabycie-nieruchomosci-akcji-udzialow-przez-
cudzoziemcow

Źródło: ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz gov.pl

Podobne posty