Najem okazjonalny

Wprowadzenie do pojęcia najmu okazjonalnego

Pojęcie najmu okazjonalnego jest coraz bardziej popularniejszą formą jeśli chodzi o wynajmowanie mieszkań. Samo pojęcie zostało szczegółowo opisane przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2011 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Wynika z niej (art. 19a ust. 1), że umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, który nie może być dłuższy niż 10 lat. Forma takiej umowy jest zarezerwowana jedynie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej związanej z wynajmowaniem mieszkań. W porównaniu do zwykłej umowy najmu formalności przy najmie okazjonalnym wymagają pewnych obowiązków związanych z formalnościami. Wynajmujący w sytuacji najmu okazjonalnego posiada różne przywileje, które są korzystniejsze. Przede wszystkim istotną zaletą jest fakt gwarantujący szybkie eksmitowanie osoby wynajmującej, gdzie wszelakie formalności mogą odbyć się bez przeprowadzenia sądowego postępowania o eksmisję. Należy zwrócić uwagę na fakt, że najem okazjonalny nie dotyczy lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego ale takich, które są własnością prywatną.

najem okazjonalny wrocław

Na czym polega ideologia najmu okazjonalnego i jaką odgrywa on rolę?

Najem okazjonalny przede wszystkim ma stanowić pewnego rodzaju ochronę dla właściciela danej nieruchomości przed niepożądanymi lokatorami. Szczególnie dobrą sferę ochronną zapewnia w przypadku braku płacenia czynszu. Korzyści jakie gwarantuje najem okazjonalny są rozmaite i należą do nich między innymi:

  • zapewnienie wyższej skuteczności eksmisji najemców,
  • brak obowiązku zapewnienia lokalu,
  • zlikwidowanie ochrony przed eksmisją lokatora.

Wzór umowy – w jakiej formie powinien być sporządzony najem okazjonalny

Przeprowadzenie tej czynności u notariusza nie jest obowiązkowe, jednak notariusz może sporządzić umowę najmu okazjonalnego w formie aktu notarialnego lub poświadczyć podpisy stron na tego typu umowie. Umowa o najem okazjonalny to umowa pisemna oznacza to, że musi ona zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności – można to wyczytać wprost z artykułu 19a ust. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów. Wszelakie zmiany, które mają zajść również powinny zawierać pisemne oświadczenie, które będzie je potwierdzało. Wynajem lokalu na bazie najmu okazjonalnego nie może zostać zawarty w formie ustnej, o czym świadczy już wcześniej przytoczony artykuł. Umowa sama w sobie powinna być zawarta na czas oznaczony, jednak czas ten nie może przekraczać okresu lat 10.

Forma aktu notarialnego przy umowie najmu okazjonalnego i kaucja zabezpieczająca

Przy umowie najmu okazjonalnego musi zostać sporządzone w formie aktu notarialnego oświadczenie najemcy, w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji załączane jest do umowy najmu okazjonalnego lokalu. Do samej umowy dołączane są również inne dokumenty takie jak:
– oświadczenie właściciela lokalu wskazanego przez najemcę, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji. Oświadczenie to powinno być sporządzone z podpisem notarialnie poświadczonym, jednak dopuszczalna jest zwykła forma pisemna,
– oświadczenie najemcy, w którym to wskazuje on lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku dokonania egzekucji z powyższego aktu notarialnego – w tym przypadku obligatoryjne jest zachowanie formy pisemnej.
W umowie można zastrzec kaucję zabezpieczającą, która będzie zabezpieczać niezapłacone zobowiązania, których nie pokryje najemca. Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu lokalu.

Jak załatwić sprawę z zakresu najmu okazjonalnego?

W kancelarii notarialnej najemca dokonuje podpisu oświadczenia w formie aktu notarialnego, że poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu użytkowego na podstawie umowy najmu w terminie, który został wskazany w żądaniu opuszczenia. Co do reguły może stawić się sam najemca, natomiast obie strony mogą być przy czynności.

Cena za załatwienie sprawy u notariusza?

Zgodnie z artykułem 19a ust. 7 dotyczącego ustawy o ochronie praw lokatorów wynagrodzenie za przygotowanie oświadczenia od poddaniu się egzekucji może wynosić nie więcej niż jedna dziesiąta minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mówi ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2024 roku od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku 424,2 zł, ponieważ minimalne wynagrodzenie w tym okresie wynosi 4242 zł brutto. Natomiast od lipca 2024 roku wynagrodzenie to będzie wynosić 430 zł, gdyż minimalna krajowa wzrośnie do 4300 zł brutto. Do tego wszystkiego należy też doliczy podatek VAT oraz koszty wypisu aktu o wysokości 6 zł + VAT za każdą ze stron.

Podobne posty