Darowizna działki u notariusza

Co to jest darowizna – jej pojęcie

Zgodnie z art. 888 Kodeksu Cywilnego  §1.  przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do
bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Przekładając przytoczony
przepis na codziennie używany język jest to zobowiązanie osoby darującej, czyli darczyńcy do
nieodpłatnego świadczenia majątkiem, który posiada względem osoby, która ma zostać nim
obdarowana. Darowizna z reguły odnosi się do członków najbliższej rodziny bądź instytucji
działających na rzecz celów charytatywnych, wprost z przepisów prawnych wynika, że ma charakter
nieodpłatny. Przepisanie działki u notariusza to jedna z najczęstszych czynności, z którą darowizna
jest kojarzona. Darowizna u notariusza jest wymagana zgodnie z przepisami prawnymi (forma aktu
notarialnego).

darowizna działki

Na jakiej zasadzie dokonywane jest przepisanie nieruchomości, działki – przeniesienie własności u
notariusza

Według polskiego prawa transakcje związane z darowizną działki muszą przyjąć formę aktu
notarialnego, czyli sporządzenie umowy darowizny odbywa się u notariusza na podstawie litery
prawa. Co najważniejsze przyjęcie aktu notarialnego jest kluczową formą, ponieważ jego brak
skutkować będzie nieważnością zawarcia transakcji. Następnie notariusz na podstawie przedłożonych
dokumentów, które są przez niego wymagane dokonuje sporządzenia aktu notarialnego umowy dla
stron transakcji. Najistotniejszą kwestią jest, że po zawarciu całej transakcji osoba obdarowana w
chwili zawarcia porozumienia zostaje właścicielem nieruchomości, która przekazuje darczyńca, a
notariusz jedynie w celach potwierdzających rejestruje drogą elektroniczną wniosek do Sądu
Wieczystoksięgowego i następuje wpis do księgi wieczystej.

Wymagane dokumenty, które wpływają na przeniesienie własności

Z przekazaniem działki wiąże się dostarczenie niezbędnych dokumentów. Na spotkanie, które ma
odbyć się u notariusza należy zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty. Dokumenty potrzebne do
przepisania (umowy darowizny) to:

 • dane osobowe stron – imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub
  paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania,
 • w sytuacji firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów w przypadku odłączania działki do nowej księgi wieczystej łącznie z
  wyrysem z mapy ewidencyjnej
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki,
 • tytuł nabycia – akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt
  poświadczenia dziedziczenia, czyli wszelakie dokumenty potwierdzające własność w przypadku
  nabycia przez dziedziczenie – zaświadczenie urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku,
  Wszystkie wymienione wyżej dokumenty są niezbędne do sporządzenia umowy darowizny działki.

Ile kosztuje sporządzenie umowy darowizny działki – koszt sprawy u notariusza – cennik usług

Zawarcie umowy sprzedaży działki u notariusza niesie za sobą szereg opłat (podatków, opłat
sądowych oraz taksy notarialnej). Na wysokość ceny wpływa wartość nabywanej działki, stopień
pokrewieństwa stron darowizny. Czynnik składające się na wysokość opłaty to:

 • podatki – ich wysokość uregulowana jest przez przepisy z Ustawy z dnia 28 lipca 1973 r. o podatku
  od spadków i darowizn. Ustawa ta ustanawia grupy podatkowe oraz grupę „0”. Podział na grupy
  wygląda następująco:
 • grupa 0 – całkowite zwolnienie z podatku, które obejmuje darowiznę na rzecz małżonka, zstępnego,
  wstępnego, pasierba, rodzeństwa, ojczyma lub macochy; zwolnienie regulowane jest w Art. 4a
 • I grupa – małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha,
  teściowie;
 • II grupa – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów,
  małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków,
  małżonkowie innych zstępnych;
 • III grupa – inni nabywcy.
 • opłaty sądowe,
 • taksa notarialna.
  Podatki związane z przynależnością do grupy zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o podatku od spadku i
  darowizn rozporządzenie Ministra Finansów określa stawki podatku.

Koszty usługi – cennik opłat notariusza – wysokość taksy notarialnej (maksymalne opłaty notarialne) i
inne opłaty:

 • 100 zł przy wartości do 3000 złotych,
 • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł przy wartości powyżej 3000 do 10 000 zł,
 • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł przy wartości powyżej 10 000 do 30 000 zł,
 • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł przy wartości powyżej 30 000 do 60 000 zł,
 • 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł przy wartości powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł,
 • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł przy wartości działki powyżej 1 000 000 zł do 2 000
  000 zł,
 • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł lub 7500 zł (dla I
  grupy podatkowej) przy wartości powyżej 2 000 000 zł.
 • notariusz pobiera opłatę za złożenie wniosku wieczystoksięgowego w wysokości 200 zł
 • oprócz taksy notarialnej należy też liczyć wynagrodzenie za sporządzenie wypisów w wysokości 6 zł
  za każdą ze stron. Przedstawione opłaty są o wartości netto i objęte są opodatkowaniem w wysokości
  23%.
  Z dodatkowych opłat kreuje się cennik opłat sądowych:
 • 200 zł za dokonanie wpisu własności w księdze wieczystej, za wpis hipoteki
 • 150 zł za wpis roszczenia
 • 100 zł za założenie nowej księgi wieczystej
 • 100 zł za sprostowanie w księdze wieczystej

Przedstawione wyżej opłaty składają się na dokładny koszt sporządzenia darowizny. Reasumując to
ile kosztuje akt wyznacza nam wartość danej nieruchomości. Jeśli potrzebujesz wyceny swojej
czynności notarialnej – skontaktuj się ze mną.

Podobne posty