Dział spadku

I etap spadkobrania- Akt poświadczenia dziedziczenia

Potwierdzenie praw do spadku, co może nastąpić na drodze sądowej (postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku) lub przed notariuszem (akt poświadczenia dziedziczenia- zobacz czynność akt poświadczenia dziedziczenia). Dokumenty te potwierdzają, kto i ewentualnie w jakich udziałach dziedziczy po wskazanej osobie. W przypadku wielu spadkobierców nadal pozostaje problem współwłasności majątku – spadkobiercy są np. w udziałach po 1/5 części współwłaścicielami mieszkania.

II etap spadkobrania- Umowa o dział spadku

Spadkobiercy mogą zdecydować o podziale majątku tak, aby konkretne składniki masy majątkowej zostały przyznane na wyłączną własność konkretnym osobom. Zgodną umową wszystkich spadkobierców można dokonać działu spadku.

Należy pamiętać, że dział spadku dotyczy tylko aktywów (ruchomości, nieruchomości), a nie długów. Jeśli w skład spadku wchodzą długi szczególnie warto zrobić dział spadku. Od chwili działu spadku każdy spadkobierca odpowiada za długi proporcjonalnie do wysokości swojego udziału w spadku, a nie jak przed działem spadku solidarnie – wierzyciel mógł wtedy żądać zaspokojenia od wszystkich spadkobierców jednocześnie, kilku z nich lub tylko jednego. Wybór w tym zakresie należał do wierzyciela. Mogło się więc zdarzyć, że spadkobierca, który dziedziczy w najmniejszym ułamku byłby zobowiązany spłacić wszelkie długi spadkowe, jeśli wierzyciel uznałby, że egzekucja z jego majątku będzie najłatwiejsza.

Dokumenty

1. Podstawa nabycia spadkobiercy

Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia.

2. Obowiązek podatkowy

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego

3. Podstawa nabycia spadkodawcy

Przykładowo wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny, innej umowy lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia.

Informacje

  • dane osobowe wszystkich spadkobierców
  • wartość rynkowa nieruchomości
  • w przypadku odpłatnego działu spadku informację o spłacie lub dopłacie

Koszty

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy dziale spadku podlega tylko odpłatny dział spadku w części dotyczącej spłat lub dopłat. Natomiast nieodpłatny dział spadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ani podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Za dokonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek od towarów i usług (23%). Notariusz pobiera podatki i opłaty, a następnie przekazuje je do odpowiednich instytucji państwowych (podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłaty sądowe).