Cennik

opłaty notarialne

Poznasz dokładną kwotę jaką zapłacisz za czynność notarialną jeszcze przed przybyciem do kancelarii. Na podstawie kilku informacji (wartość rynkowa nieruchomości, czy zakup finansowany jest z kredytu, numer księgi wieczystej) podam dokładne koszty Twojej sprawy. Zapraszam do kontaktu – link.

Koszty

ponoszone u notariusza składają się na:

1. Podatki

Notariusz jest płatnikiem (oblicza, pobiera i przekazuje właściwemu Urzędowi Skarbowemu) podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Notariusz uzależnia zawarcie umowy od wpłacenia podatku, to znaczy, że podatek jest wpłacany na rachunek bankowy notariusza przed dokonaniem czynności albo gotówką w kancelarii notarialnej w chwili dokonywania tej czynności. Ich wysokość określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Zazwyczaj jest to 2 % od wartości rynkowej nieruchomości, którą podają Strony podczas umowy. Jeżeli zakup jest kredytowany dochodzi koszt podatku od ustanowienia hipoteki zazwyczaj 19 zł.

2. Opłaty sądowe

Jeżeli Notariusz składa wniosek wieczystoksięgowy to oblicza, pobiera i  przekazuje właściwemu Sądowi konieczną opłatę sądową.

Zazwyczaj 200 zł za wpis własności, 200 zł za wpis hipoteki. Czasem pobierane są opłaty za założenie księgi wieczystej 100 zł, wpis roszczenia 150 zł lub wykreślenia prawa 75 zł.

3. Wynagrodzenie notariusza - taksa notarialna

Ustalane indywidualne i podawane przed czynnością. Ustalana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zazwyczaj zależy od wartości przedmiotu umowy np. wartość rynkowa nieruchomości.

Zgodnie z rozporządzeniem maksymalna stawka wynosi od wartości:

Wartość czynnościTaksa notarialna
do 300 zł100 zł
powyżej 3000 zł do 10 000 zł100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł
powyżej 10 000 zł do 30 000 zł310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
powyżej 30 000 zł do 60 000 zł710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł

Dla niektórych umów obowiązuje połowa maksymalnej taksy notarialnej, na przykład:

  • umowa pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,
  • umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego,
  • umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu,
  • ustanowienie hipoteki,
  • depozyt notarialny,
  • umowa deweloperska,
  • umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną,
  • umowa darowizny lokalu, gdy zawierana jest pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej, a nabywcy są uprawienie do skorzystania z ulgi.

Inne taksy notarialne:

CzynnośćTaksa notarialna
umowa zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej600 zł
umowa majątkowa małżeńska400 zł
testament50 zł
testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku150 zł
odwołanie testamentu30 zł
zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić60 zł
zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego80 zł
pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności30 zł
pełnomocnictwo – przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonywania więcej niż jednej czynności100 zł
oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku50 zł
protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni750 zł
protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy1100 zł
protokół zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego500 zł
za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej300 zł
za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego1000 zł
protokół niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród100 zł
protokół przyjęcia dokumentu na przechowanie50 zł
przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc20 zł
innego protokoły200 zł
za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne50 zł
za sporządzenie protokołu dziedziczenia100 zł
za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu50 zł
za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu30 zł

Poświadczenie notarialne zgodności odpisu oraz poświadczenie daty okazania dokumentu to koszt 6 zł za każdą stronę.

Koszt poświadczenia podpisu to zazwyczaj kwota 20 zł za każdy podpis. Bywa, że kwota poświadczenia podpisu jest wyższa, jeżeli przedmiot umowy jest oznaczony sumą pieniężną, ale nie więcej niż 300 zł za podpis.

Jeżeli notariusz dokonał czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, może ustalić wynagrodzenie zwiększone o kwotę liczoną za każdą godzinę od opuszczenia kancelarii do powrotu w wysokości w porze dziennej – 50 zł, w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł– za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

Uwaga: Taksa notarialna (wynagrodzenie notariusza) są opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT) wynoszącym obecnie 23 %, dlatego do pobieranej taksy notarialnej doliczany jest podatek VAT.

4. Wypisy aktu notarialnego

Oryginał aktu notarialnego pozostaje w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Krupniczej 13/204 (Stare- Miasto Wrocław). Natomiast Strony czynności otrzymują wypis aktu notarialnego, wypisy aktu notarialnego wysyłane są przez notariusza do instytucji (Sądu, Geodezji, Urzędu Skarbowego, czasem do Urzędu Gminy). Każdy wypis kosztuje 6 zł + VAT za stronę.

5. Depozyt notarialny

Dodatkowo można skorzystać z depozytu notarialnego. Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu dokumenty prywatne, papiery wartościowe, nośniki cyfrowe oraz pieniądze. Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół. Pieniądze muszą być zaksięgowane na rachunku notariusza w chwili sporządzania protokołu z przyjęcia depozytu (dzień umówionej wizyty). Po spełnieniu się warunku opisanego w protokole przyjęcia depozytu- najczęściej podpisanie umowy sprzedaży przez strony- notariusz przelewa wcześniej wpłacone środki stronie sprzedającej. Notariusz gwarantuje tym samym, że sprzedający otrzyma środki zaraz po zawarciu umowy sprzedaży. Usługa depozytu notarialnego jest płatna i wynosi połowę stawki maksymalnej taksy notarialnej.

 

Napisz do mnie jeśli potrzebujesz poznać dokładne koszty jakie poniesiesz w związku z czynnością.