Sprzedaż działki

Umowa sprzedaży może być poprzedzona przedwstępną umową sprzedaży. Cenię Państwa czas, dlatego wszystkie dokumenty i informacje zbieram mailowo, telefonicznie lub osobiście przed umówioną wizytą, aby czas odczytywania aktu notarialnego skrócić do minimum. Wszystkie przedłożone dokumenty mają za zadanie gwarantować bezpieczeństwo czynności notarialnej (notariusz dba o to, by czynność była ważna i skuteczna). Przedłożenie ich jest inwestycją, aby w przyszłości uniknąć procesów i kosztów sądowych.

Przy podpisywaniu aktu notarialnego konieczne jest przedłożenie oryginału wymaganych dokumentów oraz dokumentów tożsamości osób biorących udział w czynności tj. dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu.

Dokumenty

Poniżej wymieniam standardowe dokumenty i informacje, które są niezbędne w procesie tworzenia aktu notarialnego.

1. Podstawa nabycia

Przykładowo wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny (po 2007 roku umowa darowizny powinna być przedłożona wraz z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się obdarowanego z obowiązku podatkowego), innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania wraz z zaświadczeniem Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego.

2. Wypis z rejestru

Wypis z rejestru gruntów wraz z adnotacją o przeznaczeniu dokumentu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, w przypadku odłączania działki do nowej księgi wieczystej łącznie z wyrysem z mapy ewidencyjnej

Kto wydaje dokument? Wrocław – al. Marcina Kromera 44, Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu.

3. Wypis z MPZP

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo zaświadczenie o jego braku.

Kto wydaje dokument? Wrocław – Wydział Planowania Przestrzennego, Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8.

4. Rewitalizacja

Tylko w przypadku nieruchomości położonych poza Wrocławiem- zaświadczenie, z którego treści będzie wynikać, że przedmiot transakcji nie jest położony na obszarze rewitalizacji, a także nie jest położony na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Kto wydaje dokument? Właściwy ze względu na położenie nieruchomości Urząd Miasta.

5. Las

Zaświadczenie, dotyczące objęcia uproszczonym planem zagospodarowania lasu lub decyzją, o której mowa w ustawie o lasach lub ich brakiem.

Kto wydaje dokument? Właściwe ze względu na położenie nieruchomości Starostwo Powiatowe. W przypadku miasta Wrocław należy kierować się do Urzędu Miejskiego Wrocławia – ul. Hubska 8-16.

6. Zameldowanie

Zaświadczenie z Urzędu Gminy o braku zameldowanych osób (dla zabudowanych nieruchomości gruntowych).

7. Kredyt

W przypadku nabywania lokalu mieszkalnego ze środków pochodzących z kredytu – umowa kredytowa oraz oświadczenie Banku wydane na podstawie art. 95 prawa bankowego.

Informacje

  • dane osobowe stron
  • wartość rynkowa nieruchomości
  • warunki i data wydania nieruchomości
  • numer konta bankowego strony sprzedającej

Koszty

Za dokonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek od towarów i usług (23%). Notariusz pobiera podatki i opłaty, a następnie przekazuje je do odpowiednich instytucji państwowych (podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłaty sądowe).

Najważniejsze kwestie w temacie

Umowa przedwstępna sprzedaży działki

Umowa przedwstępna na działkę z zadatkiem

Podpisanie umowy przedwstępnej z zadatkiem lub zaliczką pozwala na zabezpieczenie interesów obu stron. Kupujący deklaruje chęć (zobowiązuje się do) zakupu nieruchomości, a sprzedający zobowiązuje się nie sprzedawać jej innym.

Umowa przedwstępna powinna zawierać m.in. dane właściciela działki, numer księgi wieczystej, dane aktu notarialnego (podstawy nabycia) oraz termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Warto podpisać ją, gdy istnieje ryzyko, że działka może zostać sprzedana innej osobie, zanim dojdzie do zawarcia pełnej umowy.

Jeśli sprzedawca nie wywiąże się z umowy przedwstępnej, kupujący ma prawo żądać zwrotu zadatku. W przypadku, gdy to kupujący nie wywiąże się z umowy, może stracić zadatek.

Kupno-sprzedaż działki - podpisanie umowy

Podpisanie umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży działki jest ważnym krokiem w procesie transakcji nieruchomości. Ta umowa zawiera oświadczenie prawne stron dotyczące zakupu działki, zanim zostanie zawarta właściwa umowa. Przedwstępna umowa sprzedaży określa warunki transakcji, takie jak termin, zadatek, podział działki i inne szczegóły. Może dotyczyć działki rolnej, rekreacyjnej lub budowlanej.

Podpisując umowę przedwstępną, kupujący deklaruje gotowość do zakupu działki, a sprzedawca zobowiązuje się ją sprzedać. Przy zakupie warto wiedzieć, że w przypadku niewykonania umowy przez sprzedawcę, kupujący może odzyskać zadatek. Ważne jest, aby termin zawarcia właściwej umowy sprzedaży nieruchomości został ustalony w umowie przedwstępnej. Warto podpisać tę umowę, gdy istnieje możliwość zakupu działki, a jej wartość jest zgodna z oczekiwaniami stron.

Rodzaj działki i umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna kupna działki jest prawnym oświadczeniem stron do zawarcia umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży działki. Przedwstępna umowa sprzedaży zawiera warunki transakcji, lecz własność gruntu zostaje zawarta dopiero w dniu zawarcia właściwej umowy (sprzedaży). Umowa przedwstępna musi zawierać termin zawarcia umowy przyrzeczonej, szczegóły umowy przyrzeczonej  i wartość zadatku.

Podpisanie takiej umowy daje możliwość zakupu działki, jednak warto pamiętać o ryzyku niewykonania umowy przez sprzedawcę. Przedwstępna sprzedaż działki z zaliczką może być korzystna. Przedwstępna umowa jest ważna, gdy umowa sprzedaży działki zostanie zawarta z zadatkiem lub zaliczką. Warto podpisać umowę przedwstępną kupna działki z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Działki budowlane. Umowa sprzedaży

Działki budowlane: umowa sprzedaży to prawnie wiążący dokument regulujący transakcję między sprzedawcą a nabywcą gruntów pod zabudowę. Umowa precyzuje kluczowe warunki takie jak cena, powierzchnia działki, prawa do niej przysługujące oraz terminy płatności. Wskazuje także na ewentualne ograniczenia związane z przeznaczeniem terenu.

Ważne jest, aby umowa była sporządzona w formie pisemnej i zawierała wszelkie kluczowe informacje, aby uniknąć potencjalnych sporów czy nieporozumień. Przed podpisaniem umowy zaleca się również przeprowadzenie gruntownej analizy prawniczej i technicznej działki, co pomaga uniknąć ryzyka nieprawidłowego zakupu.

Zawarcie umowy przedwstępnej na działkę z zaliczką

Zawarcie umowy przedwstępnej na działkę z zaliczką to proces, w którym strony zobowiązują się do przyszłego zawarcia pełnej umowy sprzedaży nieruchomości. Umowa ta precyzuje warunki transakcji, takie jak cena, termin przekazania działki i ewentualne klauzule dodatkowe. Strona kupująca zazwyczaj wpłaca zaliczkę jako dowód chęci zawarcia umowy i zabezpieczenie dla sprzedającego.

Umowa przedwstępna daje pewność stronie sprzedającej, że działka będzie sprzedana, a stronie kupującej, że nie zostanie ona wykupiona przez innego nabywcę. Warto jednak precyzyjnie omówić wszystkie warunki przed podpisaniem, aby uniknąć ewentualnych sporów w przyszłości.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego – not. Dagmara Kalbrun