Obsługa spółek

Prowadzę kompleksową obsługę notarialną spółek osobowych i kapitałowych oraz przedsiębiorców. W szczególności możliwe jest sporządzenie w kancelarii notarialnej:

umowy spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej,

statutu spółki komandytowo-akcyjnej, spółki akcyjnej,

zmiany umowy spółki lub statutu,

umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy,

protokołów ze zgromadzenia wspólników spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością,

protokołów z walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej, spółki akcyjnej,

oświadczenia wspólnika o objęciu udziałów lub akcji,

umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

umowy zbycia ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych,

umowy wniesienia aportów,

połączenie, podział i przekształcenie spółek,

umowa sprzedaży przedsiębiorstwa,

pełnomocnictwo i prokura,

likwidacja spółek.

 

Cenię Państwa czas, dlatego wszystkie dokumenty i informację zbieram przed umówioną wizytą, aby czas odczytywania aktu notarialnego skrócić do minimum.

Informacje

Niezbędne informacje w celu sporządzenia umowy spółki prawa handlowego to:

  • dane wspólników
  • nazwa spółki i jej siedziba
  • przedmiot działalności spółki (PKD)
  • przedmiot i wartość wkładów wnoszonych przez wspólników/kapitał zakładowy spółki (w jaki sposób i w jakich udziałach obejmują go wspólnicy)
  • sposób reprezentacji spółki
  • dodatkowe zapisy, które wspólnicy chcieliby zamieścić w treści umowy

Koszty

Koszt obsługi notarialnej spółek uzależniony jest od dokonywanej czynności notarialnej oraz jej wartości. W celu otrzymania wyceny skontaktuj się z nami.

Najczęściej zadawane pytanie w temacie

Obsługa spółek

Zakładanie spółek prawa handlowego. Zakładanie spółek i obsługa korporacyjna i prawna spółek

U notariusza możesz sporządzić umowę spółki, obsługa spółek prawa handlowego, obsługa prawna dla spółek, polega na pisaniu w formie aktu notarialnego: umowy spółki jawnej, partnerskiej, umowy spółki komandytowej, umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umowy prostej spółki akcyjnej, oraz statutu spółki komandytowo-akcyjnej, statut spółki akcyjnej.

Istnieje tez możliwość obsługi prawnej zgromadzeń wspólników, która polega na opracowywaniu projektów uchwał organów, które ustawodawca wymaga w formie aktu notarialnego. Zmiana umowy spółki, zmiana zarządu, obsługa posiedzeń organów, zmiana członków organów spółki, opracowanie projektów uchwał w formie protokołu (aktu notarialny) jest możliwa. Znając prawo spółek handlowych notariusz potrafi indywidualnie dostosować zapisy do oczekiwań spółek, np. spółki z o.o. Również w bieżącej działalności spółek handlowych notariusz dający wsparcie prawne spółki może być pomocny. Notariusz wspiera w zakresie prawa spółek handlowych, przekształcenie spółki lub zmianie formy prawnej spółki.

Rejestracją spółki, fuzje spółek, założeniem spółki np. spółki z o.o. zajmuje się sama spółka handlowa, lub obsługująca ją kancelaria prawna.

Umowa spółki powinna być przygotowana tak, by uwzględniać indywidualne uwarunkowania dotyczące zakładanej spółki, w tym jej cele, potrzeby oraz relacje między wspólnikami. Rejestracja działalności w formie spółki jest procesem o różnym stopniu skomplikowania w zależności od rodzaju spółki, która jest zakładana. Warto w tym kontekście zaznaczyć, że choć ustawodawca przewidział możliwość rejestracji najpopularniejszych typów spółek za pośrednictwem Internetu (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), to sama procedura wymaga posiadania wiedzy z zakresu prawa spółek handlowych oraz niektórych ustaw szczegółowych.

 

Kompleksową obsługą spółek, obsługą prawną spółki komandytowej, bieżąca obsługa spółek handlowych

Notariusz również zajmuje się obsługa firm, spółek, w zakresie jakim ustawodawca przewidział czynności w formie aktu notarialnego. Obsługa spółek i transakcje u notariusza odbywa się głównie poprzez zakładanie spółek (umowa spółki lub jej statut spółki w formie aktu notarialnego) lub poprzez protokołowanie zgromadzeń wspólników spółki, pomoc w przekształceniu spółki, przekształcenie spółek, tj. przekształcenie spółki kapitałowej, przekształcenie spółki osobowej, likwidacji spółki ma wpływ na jakość funkcjonowanie spółki prawa handlowego w zakresie prawa handlowego. Notariusz zajmuje się też przygotowanie umowy spółki, może pomóc predykcji przyszłych wydarzeń, ważnych z punktu widzenia spółek handlowych.

Przekształcanie spółek, likwidacja spółek handlowych czynności te dopuszczalne są przez prawo, przy nich dochować należytej staranności.

 

Obsługa prawna dla spółek (obsługa spółek osobowych i kapitałowych)

Jeżeli zależy Państwu na sporządzeniu uchwał wspólników w formie aktu notarialnego, lub zawiązaniu spółek handlowych, mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie prawne spółki. Na zgromadzeniach wspólników/akcjonariuszy osoby powinny stawić się osobiście, natomiast istnieje możliwość reprezentowanie na zgromadzeniach wspólników/akcjonariuszy. Takiego pełnomocnika należy odpowiednio umocować do działań, prawo spółek dopuszcza taką możliwość.

Procedura likwidacji spółki (szczególnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) jest wieloetapową procedurą o wysokim stopniu sformalizowania i należy ją przeprowadzać w określony sposób, spełniając wszystkie wymagane obowiązki zarówno formalne, jak i prawne. Prawidłowe przeprowadzenie procesu likwidacji spółki wymaga doskonałej znajomości bieżących zapisów Kodeksu spółek handlowych oraz licznych przepisów szczegółowych.

Dla przykładu uchwała w sprawie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, ale jeśli umowa spółki została zawarta przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, uchwała o jej rozwiązaniu także może zostać podjęta za pomocą tego systemu.

 

Obsługa spółki giełdowej

Notariusz jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy

Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej może być notariusz z Wrocławia lub inna uprawniona instytucja do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czyli Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, domy maklerskie.

 

Obsługa prawna zgromadzeń wspólników

Notariusz protokołuje uchwały na zgromadzeniach wspólników lub zgromadzeniach akcjonariuszy, w ten sposób wspiera obsługę korporacyjną spółek, jest pomocą w bieżących sprawach spółki, kiedy należy zmienić umowę spółki. Rejestracją spółki jak i zgłoszeniem zmian zajmuje się sama spółki, lub umocowana do tego kancelaria adwokacka lub radców prawnych (podobnie jak korporacyjne doradztwo). Podczas zgromadzeń wspólników spółki notariusz pełni rolę protokolanta.

Notarialne pełnomocnictwo – Kancelaria notarialna z Wrocławia