Sprzedaż lokalu mieszkalnego

Umowa sprzedaży może być poprzedzona przedwstępną umową sprzedaży. Cenię Państwa czas, dlatego wszystkie dokumenty i informacje zbieram mailowo, telefonicznie lub osobiście przed umówioną wizytą, aby czas odczytywania aktu notarialnego skrócić do minimum. Wszystkie przedłożone dokumenty mają za zadanie gwarantować bezpieczeństwo czynności notarialnej (notariusz dba o to, by czynność była ważna i skuteczna). Przedłożenie ich jest inwestycją, aby w przyszłości uniknąć procesów i kosztów sądowych.

Przy podpisywaniu aktu notarialnego konieczne jest przedłożenie oryginału wymaganych dokumentów oraz dokumentów tożsamości osób biorących udział w czynności tj. dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu.

Dokumenty

Poniżej wymieniam standardowe dokumenty i informacje, które są niezbędne w procesie tworzenia aktu notarialnego.

1. Podstawa nabycia

Przykładowo wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny (po 2007 roku umowa darowizny powinna być przedłożona wraz z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się obdarowanego z obowiązku podatkowego), innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania wraz z zaświadczeniem Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego.

2. Rewitalizacja

Zaświadczenie z Urzędu Gminy, z którego treści będzie wynikać, że przedmiot transakcji nie jest położony na obszarze rewitalizacji, a także nie jest położony na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (w przypadku lokali położonych poza Wrocławiem).

3. Zameldowanie

Zaświadczenie z Urzędu Gminy o braku zameldowanych osób (na żądanie Kupującego).

4. Zaległości

Zaświadczenie od zarządcy nieruchomości wspólnej o braku zaległości w opłatach (na żądanie Kupującego).

5. Kredyt

W przypadku nabywania lokalu mieszkalnego ze środków pochodzących z kredytu – umowa kredytowa oraz oświadczenie Banku wydane na podstawie art. 95 prawa bankowego.

Informacje

  • dane osobowe stron
  • wartość rynkowa lokalu mieszkalnego
  • warunki i data wydania lokalu
  • numer konta bankowego strony sprzedającej

Koszty

Za dokonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek od towarów i usług (23%). Notariusz pobiera podatki i opłaty, a następnie przekazuje je do odpowiednich instytucji państwowych (podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłaty sądowe).

Najczęściej zadawane pytania w temacie

Umowa sprzedaży mieszkania

Jak kupować na rynku wtórnym z notariuszem i wymaganymi dokumentami ?

Umowa sprzedaży powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Księga wieczysta, podstawa nabycia nieruchomości i dane stron są niezbędne. Kupujący i sprzedający zobowiązują się do podpisania umowy. Należy uiścić zadatek i opłatę notarialną. Przeniesienie własności następuje po dokonaniu zapłaty i spełnieniu warunków umowy (w umowie sprzedaży). Podatek od czynności cywilnoprawnych jest również konieczny. Notariusz zapewnia bezpieczeństwo transakcji i sporządza dokumenty.

Kto przygotowuje umowę sprzedaży mieszkania? 

Umowę sprzedaży mieszkania przygotowuje się w formie aktu notarialnego. Przedmiotem umowy jest nieruchomość, czyli lokal mieszkalny, lokal niemieszkalny lub działka gruntu. W przedwstępnej umowie sprzedaży strony zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, a sprzedający przyrzeka przeniesienie własności. W umowie zawarte są warunki sprzedaży, opłaty, podatki oraz terminy. Umowa musi być pisemna i zawierać dane stron, numer księgi wieczystej, pesel, a także dane dotyczące hipoteki. Zapłata, w tym zadatek i wynagrodzenie notariusza, jest ustalana według umowy. Wszystko po to, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i ochronę praw obu stron transakcji.

Co daje podpisanie umowy u notariusza przy sprzedaży mieszkania?

Podpisanie umowy u notariusza przy sprzedaży mieszkania daje pewność i zabezpieczenie dla obu stron. Akt notarialny sporządzony przez notariusza, który uwzględnia m.in. imiona rodziców, jest ważnym dokumentem. Umowa obejmuje także część ceny, termin zapłaty oraz wydania. W przypadku kredytu bankowego umowa stanowi zabezpieczenie dla kupującego i sprzedawcy.

Podpisanie umowy przy notariuszu pozwala również skorzystać z wydziału ksiąg wieczystych, potwierdzając prawa własnościowe. Dodatkowo umowa może być sporządzona w formie aktu notarialnego na potrzeby spadków, darowizn lub w przypadku nieruchomości stanowiącej odrębną nieruchomość. Warto pamiętać, że podpisanie umowy w formie aktu notarialnego wiąże się z pewnymi kosztami, takimi jak taksy notarialne, opłaty sądowe oraz podatki.

Na co uważać przy sprzedaży mieszkania?

Po pierwsze, umowa sprzedaży powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Umowa przyrzeczona lub  umowa sprzedaży powinny być podpisane przez obie strony. Istotne jest również sprawdzenie dokumentów, takich jak podstawa nabycia, zaświadczenia z instytucji. W umowie należy określić warunki sprzedaży, takie jak cena, termin zapłaty i wydania, dokładne dane Stawających, (imiona i nazwiska, numer PESEL, imiona rodziców kupującego i sprzedającego).

Należy także pamiętać o uregulowaniu opłaty notarialnej oraz uregulowaniu spraw związanych ze spadkami, darowiznami lub kredytem bankowym. Ważne jest również uwzględnienie wszelkich szczegółów dotyczących stanu nieruchomości, takich jak ewentualne prawa własnościowe, strefa rewitalizacji czy plan urządzenia lasu. Jeśli potrzebujesz pomocy, warto skonsultować się z notariuszem, który pomoże w prawidłowym przebiegu transakcji. Przygotuje też indywidualną listę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji we Wrocławiu – not. Dagmara Kalbrun