Poświadczenia

Notariusz poświadcza:

własnoręczność podpisu,


zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,

datę okazania dokumentu,

pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Aby poświadczyć zgodność odpisu (wyciągu, kopii) z okazanym dokumentem, należy u notariusza przedstawić w oryginale dokument, którego kopia ma być uwierzytelniona oraz dokument tożsamości osoby, która żąda sporządzenia poświadczenia.

Poświadczenie własnoręczności podpisu przed notariuszem jest zabezpieczeniem przed wyparciem się podpisania dokumentu przez daną osobę – trudno będzie udowodnić, że strona umowy zrobiła to nieświadomie albo podpis został sfałszowany. Zatem może to stanowić zabezpieczenie na wypadek postępowań sądowych związanych z danym dokumentem. Poświadczenie własnoręczności podpisu jest wymagane przy umowie zbycia udziałów, dokumentach wymaganych do ksiąg wieczystych, wzorach podpisów, umowie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa.

Koszty

Poświadczenie zgodności odpisu oraz poświadczenie daty okazania dokumentu to koszt 7,38 zł za każdą stronę.

Koszt poświadczenia podpisu to zazwyczaj kwota 24,60 zł za każdy podpis. Bywa, że kwota poświadczenia podpisu jest wyższa, jeżeli przedmiot umowy jest oznaczony sumą pieniężną, ale nie więcej niż 369 zł za podpis.