Zniesienie współwłasności

Jeżeli współwłaściciele są zgodni w zakresie sposobu zniesienia współwłasności, to mogą tego dokonać u notariusza. Zniesienie współwłasności może obejmować całą nieruchomość albo tylko jej część, może być odpłatne (spłata/dopłata) lub nieodpłatne.

Dokumenty

Poniżej wymieniam standardowe dokumenty i informacje, które są niezbędne w procesie tworzenia aktu notarialnego.

1. Podstawa nabycia

Przykładowo wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny (po 2007 roku umowa darowizny powinna być przedłożona wraz z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się obdarowanego z obowiązku podatkowego), innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania wraz z zaświadczeniem Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego.

2. Spółdzielnia

Zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu).

3. Wypis z rejestru gruntów

Wypis z rejestru gruntów, wraz z adnotacją o przeznaczeniu dokumentu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, w przypadku odłączania działki do nowej księgi wieczystej łącznie z wyrysem z mapy ewidencyjnej (w przypadku nieruchomości gruntowej),

4. Wypis z MPZP

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo zaświadczenie o jego braku (w przypadku nieruchomości gruntowej).

Informacje

  • dane osobowe współwłaścicieli (dane z dowodu osobistego, adres zamieszkania, stan cywilny)
  • stopień pokrewieństwa współwłaścicieli
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
  • wartość rynkowa nieruchomości
  • w przypadku odpłatnego zniesienia współwłasności informacja o spłacie lub dopłacie

Koszty

Opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega tylko odpłatne zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłaty lub dopłaty. Nieodpłatne zniesienie współwłasności zwolnione jest od podatku od spadków i darowizn w I grupie podatkowej. Podatek od spadków i darowizn nie wystąpi w II lub III grupie podatkowej, gdy wartość rzeczy lub praw majątkowych nabytych w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności nie przekracza wartości udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy.

Za dokonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek od towarów i usług (23%). Notariusz pobiera podatki i opłaty, a następnie przekazuje je do odpowiednich instytucji państwowych (podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłaty sądowe).

Najczęściej zadawane pytanie w temacie

Rola notariusza w umownym zniesieniu współwłasności nieruchomości

Czym jest zniesienie współwłasności? Procedura wniosku o zniesienie współwłasności przed sądem

Zniesienie współwłasności to proces podziału nieruchomości, regulowany przepisami kodeksu cywilnego. Może być zgodne lub sądowe, a jego celem może być przekazanie własności nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli. Udział w nieruchomości, zgodnie z kodeksem cywilnym, przysługuje każdemu ze współwłaścicieli niepodzielnie.

Procedura wniosku o zniesienie współwłasności jest uregulowana przepisami prawa. W przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości, wartość udziału każdego ze współwłaścicieli jest istotnym czynnikiem. Sposób zniesienia może być różny, może objąć podział fizyczny rzeczy lub podział budynku.

W przypadku zgodnego zniesienia współwłasności, współwłaściciele mogą dokonać umowy o zniesienie współwłasności. Umowa ta powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Jeśli zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, konieczne jest zabezpieczenie interesów wszystkich współwłaścicieli.

W sytuacji, gdy nie ma zgody na przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli, konieczne jest postępowanie sądowe. Warto zaznaczyć, że opłata od wniosku o zniesienie współwłasności jest wymagana.

Współwłasność nieruchomości może dotyczyć różnych rodzajów nieruchomości, w tym nieruchomości gruntowych, zabudowanych, a także rolnych. Podział nieruchomości następuje według wartości udziału.

Istnieją różne sposoby na zniesienie współwłasności, ale każdy z nich musi być zgodny z przepisami kodeksu cywilnego i uwzględniać prawa i interesy wszystkich współwłaścicieli. Warto również zaznaczyć, że istnieją koszty sądowe związane z postępowaniem o zniesienie współwłasności.

Zniesienie współwłasności nieruchomości to proces regulowany przepisami prawa, który może być zgodny (u notariusza) lub sądowy. Procedura ta obejmuje podział nieruchomości, uwzględniając wartość udziału każdego ze współwłaścicieli, a jej celem jest przekazanie własności nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Rola notariusza w zniesieniu współwłasności nieruchomości

Rola notariusza w zniesieniu współwłasności nieruchomości jest kluczowa dla zapewnienia prawidłowego przebiegu tego procesu. Zanim przystąpi się do zniesienia współwłasności, konieczne jest zrozumienie jego istoty i przepisów regulujących tę kwestię.

Współwłasność nieruchomości, takiej jak działka lub nieruchomość zabudowana, może powstać na skutek różnych umów lub nabycia nieruchomości. Każdy współwłaściciel ma udział we współwłasności, wyrażony w częściach ułamkowych, określa wartość udziału we współwłasności.

Zanim przystąpi się do sądowego zniesienia współwłasności, niezbędne jest zabezpieczenie interesów wszystkich współwłaścicieli. Przysługuje im prawo do zgodnego wniosku o zniesienie współwłasności. Warto również wiedzieć, że sądowe zniesienie współwłasności może dotyczyć różnych rodzajów nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych.

U notariusza możesz dokonać zniesienia współwłasności bez udziału sądu. Proces ten może być złożony i wymaga starannej dokumentacji oraz przestrzegania przepisów prawa. Warto zrozumieć, że istnieje kilka sposobów na zniesienie współwłasności, a notariusz pomaga zapewnić, że proces ten przebiegnie poprawnie i zgodnie z wymaganiami prawa, chroniąc interesy wszystkich współwłaścicieli.

Procedura sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości

Procedura Sądowego Zniesienia Współwłasności Nieruchomości jest niezbędną kwestią w przypadku konfliktów i potrzeby zabezpieczenia interesów wszystkich współwłaścicieli. Wartość nieruchomości odgrywa rolę w tym procesie. Zniesienie współwłasności może nastąpić zarówno w drodze umowy (jeśli strony są zgodne), jak i postanowienia sądowego.

Umowa deweloperska Wrocław w dobrych rękach – Kancelaria notarialna Dagmary Kalbrun.