Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji stanowi formę zabezpieczenia należności. Dochodzenie należności odbywa się szybko i sprawnie, bo procedura nie wymaga już sądowego dochodzenia należności. Sąd nadaje aktowi notarialnemu klauzulę wykonalności, więc dokument ten stanowi już podstawę działania komornika. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji występuje najczęściej w umowie sprzedaży, co do zapłaty ceny sprzedaży i wydania nieruchomości, umowie pożyczki, lub w umowie najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego.

Najem okazjonalny

Dobrowolne poddanie się egzekucji przy najmie okazjonalnym znacząco skraca proces eksmisji lokatora z lokalu mieszkalnego. Aby sporządzić oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w związku z zawartą umową najmu niezbędnym dokumentem jest podpisana umowa najmu.

Do umowy najmu należy dołączyć dodatkowe dokumenty:

załącznik nr 1: oświadczenie Najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w zakresie opróżnienia oraz wydania lokalu (akt notarialny),
załącznik nr 2: wskazujący przez Najemcę inny lokal, do którego przeniesie się w razie przeprowadzenia egzekucji (zwykła forma pisemna),

załącznik nr 3: oświadczenia właściciela wspomnianego w zał. nr 2 innego lokalu, zawierającego pisemną zgodę na to, aby Najemca w nim zamieszkał (zwykła forma pisemna, na żądanie wynajmującego może to być oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym).

W celu złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w Kancelarii Notarialnej wymagana jest osobista obecność najemcy wraz z podpisaną umową najmu. Obecność właściciela lokalu nie jest wymagana.

Umowa najmu okazjonalnego

Ważne: wynajmujący powinien zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego (właściwego dla miejsca zamieszkania właściciela) w okresie 14 dni od daty rozpoczęcia najmu.

Koszty

Koszt poddania się egzekucji w trybie najmu okazjonalnego to (2023 r.) 442,80 zł + koszt wypisu (zazwyczaj 14,76 zł). Koszt poddania się egzekucji z innego tytułu uzależniony jest od kwoty, do której zobowiązany poddaje się egzekucji. Skontaktuj się ze mną w sprawie indywidualnej wyceny – kontakt.
Najczęściej zadawane pytania

Rola notariusza w procesie oświadczenia o poddaniu się egzekucji

Proces egzekucji w świetle aktu notarialnego. Dobrowolne poddanie się egzekucji jako skuteczne rozwiązanie

Proces egzekucji dłużnika w świetle aktu notarialnego to istotny aspekt uregulowany przepisami prawa cywilnego. Dłużnik, będący zobowiązany w stosunku do wierzyciela na podstawie umowy lub innego tytułu egzekucyjnego, może dobrowolnie poddać się egzekucji jako skuteczne rozwiązanie. Wówczas w akcie notarialnym zawiera oświadczenie o poddaniu się egzekucji, co ma skutki m.in. w postępowaniu sądowym.

Wskazanie dłużnika i wierzyciela, oznaczenie zobowiązania oraz ilościowo określone świadczenia pieniężnego stanowią istotę tego aktu. Klauzula wykonalności, nadana przez notariusza, umożliwia wierzycielowi wszczęcie egzekucji, co wyklucza konieczność składania pozwu do sądu. Art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego reguluje ten proces.

Dłużnik poddaje się egzekucji w obecności notariusza, co jest oznaczone w akcie notarialnym. Dokładne wypełnienie akta ma kluczowe znaczenie, aby uniknąć sporów w przyszłości. Treść aktu musi zawierać m.in. określenie dłużnika i wierzyciela, wysokość długu wprost określoną oraz źródło zobowiązania. Wpisanie konkretnej kwoty, również za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, precyzuje zobowiązanie.

Akt notarialny spełnia wymogi formalne, a za jego sporządzenie dłużnik ponosi opłatę, w tym VAT oraz taksę notarialną. Hipoteka lub zastaw na majątku dłużnika mogą być innym zabezpieczeniem wierzyciela w razie braku spłaty długu. Odrębny akt notarialny zawierający oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji wraz z nadaną klauzulą wykonalności przez Sąd stanowi podstawę postępowania egzekucyjnego.

Oświadczenie dłużnika jest pisemne i precyzyjnie określa jego wolę poddania się egzekucji. Wysokość kwoty jest dokładnie wskazana, co ma kluczowe znaczenie w przypadku zapłaty sumy pieniężnej. Sąd sprawdza zgodność aktu notarialnego oraz skutki, jakie niesie za sobą oświadczenie dłużnika.

Proces egzekucji oparty na akcie notarialnym to skuteczne narzędzie, które umożliwia wierzycielowi dochodzenie swoich roszczeń wobec dłużnika. Wypełnienie formalnych i merytorycznych wymogów ma istotne znaczenie, aby uniknąć sporów oraz zagwarantować skuteczną egzekucję z majątku dłużnika.

Różnorodność oświadczeń notarialnych. Wymogi i rodzaje oświadczeń przed notariuszem

Różnorodność oświadczeń notarialnych stanowi kluczowy aspekt prawa. Wymogi oraz rodzaje oświadczeń przed notariuszem mają istotne znaczenie dla skuteczności działań prawnych. Jednym z istotnych zagadnień jest nadanie klauzuli wykonalności. W przypadku wierzyciela, który pragnie wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności, najem to tylko jeden z wielu scenariuszy. Istnieją różne rodzaje oświadczeń o poddaniu się egzekucji. Wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli w celu wszczęcia egzekucji z obciążonego przedmiotu, co pozwoli skuteczniej dochodzić swoich roszczeń.

Oświadczenia o poddaniu się egzekucji muszą mieć formę aktu notarialnego. W przypadku zawarcia umowy, oznaczenie świadczenia pieniężnego oraz wola dłużnika stanowią kluczowe elementy. Oświadczenie powinno także zawierać informacje dotyczące zobowiązań dłużnika oraz zapłaty określonej kwoty. Ilościowo w akcie notarialnym uwzględnia się składniki majątku dłużnika oraz wskazuje źródło zobowiązania. Konieczne jest oznaczenie zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, a także wprost określenie wysokości zobowiązania. Czasem wykorzystuje się klauzulę waloryzacyjną, by uwzględnić zmiany wartości składników majątku.

Oświadczenie notarialne to istotny instrument prawniczy. Klauzula wykonalności oraz różnorodność rodzajów oświadczeń stanowią fundament skutecznych działań w prawie. Oświadczenie jest pewnym rodzajem dokumentu, który legitymizuje ustalenia między stronami i staje się wiążące po jego sporządzeniu przez notariusza.

Notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Co warto wiedzieć przed dobrowolnym podjęciem kroków ?

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji stanowi prawnie wiążący dokument umożliwiający wierzycielowi wszczęcie procesu egzekucyjnego wobec dłużnika. Istnieją różne rodzaje takich oświadczeń, różniące się formą i skutkami.

Pierwszy rodzaj to oświadczenie ilościowe, które pozwala wierzycielowi zwrócić się do sądu o wszczęcie egzekucji w razie niezapłacenia określonej kwoty. Drugi rodzaj to oświadczenie jako aktywa, w którym dłużnik wskazuje konkretne przedmioty, które mogą być przedmiotem egzekucji. Trzeci rodzaj to oświadczenie źródła zobowiązania, gdzie dłużnik wskazuje przyczynę powstania zadłużenia.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji musi zawierać precyzyjne informacje, takie jak dane wierzyciela i dłużnika, oraz wysokość zadłużenia, która musi być wprost określona w akcie notarialnym. Ta suma może być również oznaczona za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, co umożliwia dostosowanie jej do zmian wartości w czasie.

Dokument ten musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, co wiąże się z pewnymi kosztami, takimi jak taksy notarialnej. Należy również pamiętać, że oświadczenie to nie jest równoznaczne z natychmiastowym wszczęciem egzekucji. Wierzyciel nadal musi zwrócić się do sądu o wydanie tytułu wykonawczego.

Warto dokładnie zrozumieć, czym jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji i jakie są jego skutki. Dobrowolne podjęcie kroków w tym kierunku może prowadzić do krótszego procesu windykacyjnego. Zanim podejmie się taką decyzję, zaleca się skonsultowanie się z notariuszem lub prawnikiem, aby uzyskać pełną informację na temat konsekwencji i dostępnych opcji.

Rola notariusza w procesie egzekucji. Wypełnianie aktów notarialnych a dobrowolne poddanie się egzekucji

Rola notariusza w procesie egzekucji jest istotna i pełni kilka kluczowych funkcji. Przede wszystkim notariusz jest uprawniony do sporządzania aktów notarialnych dotyczących dobrowolnego poddania się egzekucji przez dłużnika. Istnieją trzy rodzaje oświadczeń o poddaniu się, które notariusz może wypełnić na żądanie wierzyciela: pierwszy zawiera zapłatę konkretnej kwoty, drugi ilościowo określa przedmioty podlegające egzekucji, a trzeci obejmuje wskazanie źródła zobowiązania.

Akt notarialny musi zawierać precyzyjne informacje, takie jak wskazanie wierzyciela, dłużnika oraz wysokość wprost określonej sumy zobowiązania. Notariusz sporządza ten dokument zgodnie z wymogami prawa i na jego podstawie egzekucja może być wszczęta, po uzyskaniu klauzuli wykonalności nadany przez Sąd. 

Rola notariusza polega również na uwzględnieniu wszelkich istotnych szczegółów, takich jak wskazanie obowiązku dłużnika wobec wierzyciela. Akt notarialny jest dokumentem ważnym w postępowaniu egzekucyjnym, ponieważ stanowi podstawę do podjęcia działań na rzecz wierzyciela. Notariusz pełni rolę niezależnego i zaufanego świadka w tym procesie, co zapewnia bezstronność i zgodność z prawem. Dlatego w przypadku dobrowolnego poddania się egzekucji, współpraca z doświadczonym notariuszem jest kluczowa dla prawidłowego przebiegu procedury.

Koszty i korzyści. Taksa notarialna a proces dobrowolnego poddania się egzekucji

Dobrowolne poddanie się egzekucji to proces, w którym dłużnik aktywnie podejmuje kroki w celu spłaty swojego zadłużenia. Jest to alternatywna opcja dla wierzyciela, która może pomóc uniknąć długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych. Jednakże, ten proces wiąże się zarówno z kosztami, jak i korzyściami, a i poniesienia tzw. opłaty notarialnej.

Koszty związane z taksą notarialną mogą być nie są duże. Dłużnik musi uiścić opłatę za usługi notarialne, które obejmują sporządzenie aktu poddania się egzekucji oraz jego urzędowe potwierdzenie. Wysokość taksy notarialnej różni się w zależności od lokalnych przepisów i wartości długu. 

Z drugiej strony, korzyści płynące z dobrowolnego poddania się egzekucji są zwykle istotne dla obu stron. Wierzyciel ma pewność, że dłużnik podjął konkretne działania w celu spłaty długu, co może skrócić czas oczekiwania na odzyskanie środków. Dłużnik zaś unika eskalacji sprawy do sądu, co może prowadzić do jeszcze większych kosztów i negatywnych konsekwencji.

Warto również zwrócić uwagę na aspekt zaufania. Dokument notarialny stanowi wiarygodny dowód dobrowolnego poddania się egzekucji, co minimalizuje ryzyko sporów w przyszłości. W sytuacjach, gdzie dłużnik nie wywiązuje się z umowy poddania się egzekucji, wierzyciel ma solidną podstawę prawną do podjęcia kroków egzekucyjnych bez konieczności prowadzenia długotrwałego procesu sądowego (wystarcza nadanie klauzuli wykonalności nadany przez Sąd).

Podsumowując, decyzja o dobrowolnym poddaniu się egzekucji jest daleko idącym krokiem, który wiąże się z kosztami taksy notarialnej, ale może przynieść korzyści obu stronom. Przy dokładnym przeanalizowaniu sytuacji finansowej i prawnego kontekstu, ta opcja może stanowić skuteczną strategię zarządzania długiem.

Notariusz Wrocław – zapraszam do kontaktu – Notariusz Dagmara Kalbrun