Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna jest nowoczesną formą prawną przedsiębiorstwa dostosowaną do wymogów współczesnej, dynamicznej gospodarki. Spółka łączy ograniczoną odpowiedzialność akcjonariuszy za zobowiązania spółki z dużą elastyczności, zarówno jeśli chodzi o kształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy akcjonariuszami, jak i o system zarządzania spółką. Prostą spółkę akcyjną cechuje brak nadmiernych formalności związanych z jej zakładaniem, ale i nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli spółki.

Zapewniam pełną obsługę notarialną klientów pragnących założyć i prowadzić prostą spółkę akcyjną.

Założenie PSA

Umowę prostej spółki akcyjnej można zawrzeć na dwa sposoby:

  1.  Na portalu S24, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wypełniając wzorzec umowy – w systemie S24 umowę będą podpisywali podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym wszyscy założyciele.
  2. U notariusza, który sporządzi umowę zgodnie z zasadami obowiązującymi dla prostej spółki akcyjnej, dodatkowo uwzględniając umowie specjalne sugestie lub potrzeby.

Skorzystanie z systemu S24 i wzorca umowy jest tańsze. Kiedy twoja spółka będzie wymagała niestandardowych rozwiązań, których nie obejmuje wzór dostępny w systemie S24 konieczne jest założenie spółki u notariusza.

Umowa o prowadzenie rejestru PSA

Ponieważ akcje są zdematerializowane, czyli nie mają formy papierowego dokumentu, prowadzony jest dla nich rejestr (przy wykorzystaniu technologii blockchain). Po założeniu prostej spółki akcyjnej (wpisaniu jej do KRS) umowę o prowadzenie takiego rejestru spółka zawiera z wyspecjalizowanym podmiotem (notariuszem albo inną uprawnioną instytucją uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych). Rejestr służy wykazaniu uprawnień akcjonariusza oraz zabezpiecza prawidłowość obrotu prawnego akcjami.

Informacje i dokumenty niezbędne do podpisania umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy:

  • numer KRS spółki
  • umowa spółki
  • uchwały akcjonariuszy w sprawie wyboru notariusza Dagmary Kalbrun jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki
  • adresy e-mail i numery telefonu akcjonariuszy

Koszty

Koszt prowadzenia rejestru akcjonariuszy to kwota 1.200 zł (1.476 zł brutto) rocznie, koszt wpisu w rejestrze akcjonariuszy to 123 zł brutto, a udzielenie informacji z rejestru to kwota 61,50 zł brutto. Oddzielnym kosztem jest umowa prostej spółki akcyjnej lub protokołu z żądania przeprowadzenia czynności w rejestrze akcjonariuszy. W celu otrzymania wyceny skontaktuj się z nami.

Najczęściej zadawane pytania

Rola Notariusza w Prowadzeniu Działalności Prostej Spółki Akcyjnej

Rola notariusza w rejestracji i założeniu prostej spółki akcyjnej

Notariusz odgrywa istotną rolę w rejestracji i założeniu prostej spółki akcyjnej (PSA) oraz innych form prowadzenia działalności gospodarczej. Prosta spółka akcyjna to nowa forma prowadzenia działalności. W procesie tworzenia PSA istnieje możliwość sporządzenie aktu notarialnego – umowy spółki i określającego zasady działania.

Kapitał akcyjny oparty na emisji akcji, jest niższy niż w tradycyjnych spółkach akcyjnych. Wpłaty akcjonariuszy na kapitał akcyjny są minimalne. Akcjonariusze PSA mają możliwość wyboru modelu systemu organizacyjnego spółki – dualistycznego (zarząd i rada nadzorcza) lub monistycznego (rada dyrektorów). Wartość nominalna akcji PSA determinuje udział w zysku i prawo głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy.

PSA może być również połączone z inną spółką lub ulec likwidacji. Rola notariusza obejmuje także formalności związane z likwidacją czy połączeniem spółki akcyjnej.

Dla przedsiębiorców korzystających z prostej spółki akcyjnej, istnieje ułatwiona forma opodatkowania, w tym składki na ZUS. Prosta spółka akcyjna stanowi elastyczną alternatywę dla tradycyjnych spółek kapitałowych, a jej forma została uregulowana w Kodeksie Spółek Handlowych. Ustawa ta określa zasady dotyczące działań PSA oraz jego organów: zarządu i rady nadzorczej.

Wspólnicy PSA to akcjonariusze, których udział w spółce zależy od ilości nabytych akcji. Notariusz Wrocław, przy tworzeniu PSA, opiera się na umowie spółki oraz regulacjach kodeksu. W przypadku prostych spółek akcyjnych istnieje również możliwość jednoosobowego prowadzenia działalności gospodarczej (jeden akcjonariusz).

Wnioski o wpis spółki do KRS oraz zgłoszenie zmian są procedurą Spółki. Odpowiada za prawidłowe sporządzenie dokumentów, co zapewnia prawidłową rejestrację i funkcjonowanie spółki.

Zalety prostej spółki akcyjnej. Działalność, kapitał i notariusz

Prosta Spółka Akcyjna, znana jako PSA, to forma organizacji podmiotu gospodarczego, łącząca zalety spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o). Jej główną cechą jest niski kapitał, który w przypadku PSA może być znacznie niższy niż w typowej spółce akcyjnej. Dzięki temu przedsiębiorcy z mniejszymi zasobami finansowymi mogą łatwiej powołać i prowadzić własną firmę.

Podobnie jak w przypadku spółki z o.o., założenie PSA może wymagać sporządzenia aktu notarialnego. Jednakże, w PSA jest konieczne tworzenie rejestru akcjonariuszy. Decyzje podejmuje się w formie uchwały, a zarząd może składać się z jednego lub kilku członków. To sprawia, że proces prowadzenia księgowości i spraw spółki jest prostszy niż w tradycyjnej formie spółki akcyjnej.

Akcjonariusze mają kontrolę nad działalnością spółki i podejmują decyzje związane z jej funkcjonowaniem. W przypadku likwidacji spółki akcyjnej, nadzór nad procesem sprawuje sąd rejestrowy. W przypadku likwidacji PSA, procedura jest uproszczona w porównaniu do spółki akcyjnej, co ułatwia zakończenie działalności.

Prosta Spółka Akcyjna stanowi elastyczną i nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych form spółek. Jej cechy łączące zalety spółki z o.o. i spółki akcyjnej, takie jak niski kapitał, prostsza struktura zarządzania oraz uproszczone procedury likwidacyjne, sprawiają, że jest atrakcyjną opcją dla przedsiębiorców chcących działać w sektorze przedsiębiorczości. Ustawodawca wprowadził tę formę, aby zwiększyć dostępność do zakładania i prowadzenia firm oraz sprzyjać innowacyjności w środowisku biznesowym.

Rejestracja prostej spółki akcyjnej. Wkład kapitału i rola notariusza

Rejestracja prostej spółki akcyjnej to proces, w którym członkowie zarządu dokonują wypłaty wkładu, aby finansować powstanie takiej spółki. Prosta spółka akcyjna powstaje poprzez sporządzenie umowy może być w formie aktu notarialnego. W umowie tej określone są akcje prostej spółki akcyjnej oraz kapitał akcyjny w PSA. W przypadku spółki akcyjnej wystarczy złożenie wniosku do odpowiednich organów, podobnie jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Organy prostej spółki akcyjnej pełnią nadzór nad działalnością spółki, a akcjonariusze mają akcje w prostej spółce akcyjnej. Rola notariusza jest istotna, gdyż formę prawną i umowy prostej spółki akcyjnej musi ona zaakceptować. Prowadzenie działalności w formie prostej spółki akcyjnej wymaga spełnienia określonych warunków, jakie zostały ustalone w umowie spółki. Działalność gospodarcza w formie PSA ma wiele korzyści, zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw. Działalność w formie prostej spółki akcyjnej jest dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa.

Notariusz a umowa akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej

Notariusz odgrywa istotną rolę w procesie zawierania Umowy Akcjonariuszy w Prostej Spółce Akcyjnej (PSA). PSA to forma spółki, która łączy cechy spółki akcyjnej z uproszczoną strukturą organizacyjną. Umowa Akcjonariuszy jest fundamentalnym dokumentem regulującym relacje między akcjonariuszami oraz zasady funkcjonowania spółki.

Notariusz pełni kluczową funkcję w procesie tworzenia i autentyczności Umowy Akcjonariuszy. Jego obecność jest wymagana przy podpisywaniu umowy przez akcjonariuszy, jeśli zdecydują się na podpisanie umowy w formie aktu notarialnego. Notariusz potwierdza autentyczność podpisów oraz tożsamość stron, co zwiększa pewność prawna dokumentu. Ponadto, notariusz ma obowiązek poinformowania stron o treści umowy oraz jej konsekwencjach.

Umowa Akcjonariuszy w PSA zawiera istotne kwestie, takie jak podział akcji, zasady zarządzania spółką, prawa i obowiązki akcjonariuszy, dywidendy, zasady podejmowania decyzji, a także ewentualne postanowienia dotyczące sprzedaży udziałów. Notariusz gwarantuje, że umowa jest zgodna z obowiązującym prawem i odpowiada intencjom stron.

W sytuacji sporów między akcjonariuszami, Umowa Akcjonariuszy stanowi podstawę rozstrzygania konfliktów. Notariusz przy podpisywaniu umowy może doradzić stronie, jak sformułować postanowienia w taki sposób, aby minimalizować ryzyko przyszłych sporów.

Warto podkreślić, że Notariusz ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w zakresie zawartych umów. To zabezpiecza poufność informacji objętych umową oraz chroni interesy wszystkich stron.

Rola Notariusza w procesie zawierania Umowy Akcjonariuszy w Prostej Spółce Akcyjnej jest kluczowa dla zapewnienia autentyczności, pewności prawnej oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Jego obecność przyczynia się do profesjonalizmu procesu tworzenia umowy i wpływa na stabilność relacji między akcjonariuszami w przyszłości.

Inwestor w prostej spółce akcyjnej. Rola notariusza i kapitał akcyjny

Inwestor w Prostej Spółce Akcyjnej (PSA) napotyka na kilka kluczowych aspektów, w tym istotną rolę notariusza oraz kwestie związane z kapitałem akcyjnym. Notariusz odgrywa istotną funkcję przy zakładaniu PSA, i sporządzając akty notarialne. Jego rola gwarantuje prawidłowy przebieg formalności, zapewniając wiarygodność i zgodność dokumentacji.

Kapitał akcyjny jest fundamentem PSA. Wymagane minimalne kapitał akcyjny dla tego typu spółki wynosi 1 złoty. Inwestorzy mają jednak możliwość zdecydowania się na wyższy kapitał, co może wpłynąć na wiarygodność i zdolność spółki. Kapitał akcyjny dzieli się na akcje, co umożliwia inwestorom uczestniczenie w zyskach i zarządzie.

Inwestor w PSA ma także prawo do informacji o spółce, co stanowi istotny aspekt. Decyzje podejmowane przez organy spółki, wpływają na interesy inwestorów. Transparentność działań oraz dostęp do informacji finansowych są kluczowe dla zaufania inwestorów i stabilności spółki.

Ponadto, inwestorzy w PSA mają ograniczoną odpowiedzialność. To znaczący atut, który przyciąga inwestorów, minimalizując ryzyko osobistej straty.

Wniesienie wkładu na poczet kapitału akcyjnego wiąże się z koniecznością potwierdzenia go przed notariuszem, co zapewnia prawomocność tej operacji. Warto zaznaczyć, że możliwość swobodnego obrotu akcjami PSA przyciąga inwestorów, umożliwiając elastyczność w zarządzaniu swoim portfelem.

Inwestor w Prostej Spółce Akcyjnej spotyka się z kluczową rolą notariusza w procesie rejestracji oraz ma obowiązek zadbania o odpowiedni kapitał akcyjny. Kapitał ten, dzielący się na akcje, stanowi filar spółki, a inwestorzy mający akcje są zarazem współwłaścicielami i uczestnikami w życiu spółki. Korzyści takie jak ograniczona odpowiedzialność czy prawa do informacji przyciągają inwestorów, czyniąc PSA atrakcyjnym wyborem inwestycyjnym.

Prawna obsługa spółek we Wrocławiu – Kancelaria notarialna not. Dagmary Kalbrun.