By

Dagmara Kalbrun
Czym jest spadek i wprowadzenie do sprawy spadkowej? Powołanie danej osoby do otrzymania spadku może wynikać z ustawy albo z testamentu zmarłego. Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes, stwierdza nabycie spadku, zaś notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. W sytuacji kiedy następuje śmierć osoby to następuje otwarcie spadku. W tej sytuacji cały majątek ruchomy...
Nabycie niektórych nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia ministra. Cudzoziemiec To osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa lub przedsiębiorca z siedzibą za granicą.Który cudzoziemiec nie potrzebuje zezwolenia ministra?Jeśli jest obywatelem lub przedsiębiorcą z siedzibą na terytorium jednego z państw Unii Europejskiej(Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja,Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry,...
Umowa przedwstępna może być zawarta jako zobowiązanie do zawarcia umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy dożywocia i tak naprawdę każdej, której strony chcą. Więcej o umowie przedwstępnej przeczytasz na stronie: https://notariuszwro.pl/przedwstepna-umowa-sprzedazy-wroclaw/ Rozwiązanie umowy przedwstępnej Umowę przedwstępną można rozwiązać za porozumieniem stron – w formie aktu notarialnego jeśli umowa przedwstępna była zawarta w tej formie. Jest to...
Jak zabezpieczyć zapłatę ceny przez Kupującego? Każdy Sprzedający chce mieć zapłaconą cenę od razu. Rygor egzekucji w akcie notarialnym W umowie sprzedaży zazwyczaj strona kupująca dobrowolnie poddaje się egzekucji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, co do zapłaty ceny stronie sprzedającej. A sprzedający dobrowolnie poddaje się egzekucji z tego samego przepisu, co do wydania (po...
W najbliższym czasie zachodzą istotne zmiany dotyczące kodeksu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego. Poniżej informacja o nich.  Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw. 1) wprowadzenie instytucji reprezentanta dziecka zamiast kuratora reprezentującego dziecko;2) uszczegółowienie zasad wysłuchania dziecka w toku postępowania cywilnego;3) zmianę tytułu, a także rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle...
Księga wieczysta dla nieruchomości Księgi wieczyste są jawne i pokazują stan prawny nieruchomości oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Elektroniczne księgi wieczyste możesz przeglądać na stronie: https://ekw.ms.gov.pl/Akta księgi wieczystej może przeglądać w obecności pracownika sądu: osoba mająca interes prawny oraz notariusz. Akta przegląda się w sądzie rejonowym, dla którego prowadzona jest księga wieczysta (właściwy wg położenia...
W najbliższym czasie zaczną obowiązywać zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych: Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych Zwolniona z podatku będzie sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Kupujący nie zapłaci PCC, jeśli w dniu sprzedaży oraz wcześniej...
Umowa dożywocia polega na wzajemności– w zamian za przeniesienie nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. W braku odmiennej umowy, powinien on: przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Dożywocie można zastrzec także na rzecz osoby...
Czy można podpisać akt notarialny zdalnie/online? Ustawodawca jeszcze nie przewidział takiej możliwości. Natomiast przygotowanie do podpisania aktu notarialnego może odbywać się online, czyli: Wycena czynności  Lista niezbędnych dokumentów (można je wysłać mailowo, a w oryginale przynieść w dniu podpisania aktu) Rozmowy przed podpisaniem aktu notarialnego Zapoznanie się z projektem aktu notarialnego (projekt wysyłany jest na...
Fundacja rodzinna Fundacja rodzinna to nowe narzędzie do planowania sukcesji, chroniącej jednocześnie integralność firmy rodzinnej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przyszłości osób bliskich właściciela biznesu. Cel fundacji rodzinnej to gromadzenie i zarządzanie majątkiem przekazanym przez fundatora oraz zapewnienie środków dla beneficjentów. Jak założyć fundację rodzinną? Złożyć przez fundatora oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo...
1 2 3