Księgi wieczyste

księgi wieczyste

Księga wieczysta dla nieruchomości

Księgi wieczyste są jawne i pokazują stan prawny nieruchomości oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Elektroniczne księgi wieczyste możesz przeglądać na stronie: https://ekw.ms.gov.pl/
Akta księgi wieczystej może przeglądać w obecności pracownika sądu: osoba mająca interes prawny oraz notariusz. Akta przegląda się w sądzie rejonowym, dla którego prowadzona jest księga wieczysta (właściwy wg położenia nieruchomości). Numer księgi wieczystej znajdziesz w podstawie nabycia nieruchomości – akt notarialny ( np. mieszkania, działki itp. ).

Księga wieczysta dzieli się na działy

 • I-O – oznaczenie nieruchomości. Znajdziesz tam położenie, opis nieruchomości, jej powierzchnię oraz informacje o zabudowaniach.
 • I-Sp – spis praw związanych z własnością. Znajdziesz tam udział w nieruchomości wspólnej.
 • Dział II – własność. Znajdziesz tam właścicieli lub użytkowników wieczystym nieruchomości oraz ich podstawy nabycia.
 • Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia. Znajdziesz np. roszczenie o zawarcie umowy, ostrzeżenie o niezgodności, ostrzeżenie o egzekucji komorniczej, prawo dożywocia, prawo użytkowania i inne. Są to wszystkie obciążenia nieruchomości inne niż hipoteka.
 • Dział IV – hipoteka. Znajdziesz tam ustanowioną hipotekę na nieruchomości.

W księgach wieczystych można wzmianki, oznacza to, że do działu wieczystoksięgowego sądu wpłynął wniosek, który jeszcze nie został rozpatrzony.

Księgi wieczyste a czynności notariusza

Notariusz pracując nad projektem aktu notarialnego bada stan prawny nieruchomości na podstawie numeru księgi wieczystej oraz podstawy nabycia nieruchomości. W związku z zawartą umową w formie aktu notarialnego, notariusz niezwłocznie składa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosek wieczystoksięgowego skierowany do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwego dla nieruchomości. Następnie wysyła wypis aktu notarialnego wraz z niezbędnymi załącznikami do tego Sądu.

Opłaty sądowe

Za każdy wpis w księdze wieczystej notariusz pobiera opłatę sądową, którą później przekazuje na numer konta właściwego sądu. Są różne wysokości opłat sądowych np. wpis własności 200 zł, wpis hipoteki 200 zł, wpis roszczenia/prawa dożywocia 150 zł. Wykreślenie wpisu kosztuje połowę opłaty za wpis. Taksa notarialna za złożenie wniosku wieczystoksięgowego wynosi 246 zł brutto.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Jest to gwarancja dla obrotu prawnego wynikająca z prowadzenia jawnego rejestru publicznego w postaci ksiąg wieczystych, polegająca na zagwarantowaniu mocy prawnej zdarzeniom prawnym sprzecznym z rzeczywistym stanem prawnym, ale zgodnym z treścią ksiąg wieczystych.
Zgodnie z art. 8 ustawy o księgach wieczystych i hipotece rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych wyłącza wzmianka o wniosku, skardze na orzeczenie referendarza sądowego, apelacji lub skardze kasacyjnej oraz ostrzeżenie dotyczące niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.

Ochrona wynikająca z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych nie obejmuje:

 • rozporządzeń nieodpłatnych (np. umowy darowizny nieruchomości);
 • rozporządzeń dokonanych na rzecz nabywcy działającego w złej wierze.

Nie działa także przeciwko:

 • prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu;
 • prawu dożywocia;
 • służebnościom ustanowionym na podstawie decyzji właściwego organu administracji państwowej;
 • służebnościom drogi koniecznej albo ustanowionym w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia;
 • służebnościom przesyłu.

Masz pytania co do stanu prawnego swojej księgi wieczystej – skontaktuj się ze mną.