By

Notariusz
Wprowadzenie do pojęcia najmu okazjonalnego Pojęcie najmu okazjonalnego jest coraz bardziej popularniejszą formą jeśli chodzi o wynajmowanie mieszkań. Samo pojęcie zostało szczegółowo opisane przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2011 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Wynika z niej (art. 19a ust. 1), że umową najmu okazjonalnego lokalu...
Czym jest spadek i wprowadzenie do sprawy spadkowej? Powołanie danej osoby do otrzymania spadku może wynikać z ustawy albo z testamentu zmarłego. Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes, stwierdza nabycie spadku, zaś notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. W sytuacji kiedy następuje śmierć osoby to następuje otwarcie spadku. W tej sytuacji cały majątek ruchomy...
Nabycie niektórych nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia ministra. Cudzoziemiec To osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa lub przedsiębiorca z siedzibą za granicą.Który cudzoziemiec nie potrzebuje zezwolenia ministra?Jeśli jest obywatelem lub przedsiębiorcą z siedzibą na terytorium jednego z państw Unii Europejskiej(Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja,Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry,...
Rejestry notarialne stanowią umowną formę określenia teleinformatycznego systemu, rejestry notarialne mają swoje początki od roku 2009, w tym momencie utworzono pierwszy element systemu, którym był Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. Rejestry notarialne mają następującą definicję Wyszukiwarka notarialnych aktów daje możliwość dostępu do informacji, której dotyczy dany rejestr. Rejestry notarialne mają dwa charaktery dostępu, jest to charakter...
Forma wspólności majątkowej ustawowej to podstawowa forma obowiązujące w związku małżeńskim, ustrój małżeński jest nawiązywany w związku z przepisami prawnymi w momencie zawarcia małżeństwa. Co to jest rozdzielność majątkowa i na czym polega rozdzielność majątkowa? Czynnością powszechnie wykonywaną przez notariuszy jest rozdzielność majątkowa małżonków, czyli inaczej jest to rodzaj umowy majątkowej małżeńskiej. W myśl przepisu...
Mianem prawa spółek określamy regulacje prawne, które obejmują obszar działalności osób fizycznych bądź prawnych oparte na umowie lub statucie, gdzie celem jest świadczenie usług na podstawie działalności gospodarczej. Rodzaje spółek W Polsce wyróżniamy wiele rodzajów spółek, które dzielimy na spółki cywilne oraz spółki handlowe, w skład spółek handlowych wchodzą spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Zapisy...
Rozwód małżeński to inaczej zakończenie stanu małżeńskiego w formie prawnej, formalne rozwiązanie małżeństwa nie prowadzi jednak do wygaśnięcia wszystkich zobowiązań, które istniały między już byłymi małżonkami. Intercyza małżeńska nie jest z reguły podpisywana przez małżonków w trakcie małżeństwa, intercyzy małżeńskie stanowią część spraw. Prowadzi to do tworzenia się wspólnego majątku. Wprowadzenie do pojęcia podziału majątku...
Czym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – mianem tym określamy ograniczone prawo rzeczowe w znaczeniu cywilnoprawnym, definicja odnosi się zarówno do lokali mieszkalnych oraz do lokali użytkowych. Regulacja prawna odnośnie spółdzielczego własnościowego prawa pochodzi z dnia 15 grudnia 2000 roku z ustawy odnoszącej się do spółdzielni mieszkaniowych. Sama nazwa...
U notariusza można sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, podobnie jak w Sądzie wydawane jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Stwierdzenie nabycia spadku odbywa się przez postanowienie sądowe. Sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia notariusz rejestruje w notarialnym rejestrze Najważniejszymi dokumentami i informacjami przy sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia jest: 1. Odpis skrócony aktu zgonu zmarłego (akt zgonu testatora) Oświadczenie...
Podczas wizyty u notariusza podpisujesz oryginał aktu notarialnego, który jest przechowywany przez notariusza w jego kancelarii notarialnej przez 10 lat, a następnie przekazywany do Sądu. Oryginał a wypisy z aktu notarialnego Notariusz wydaje wypis aktu notarialnego (wypisy aktu notarialnego): Stronom czynności, Sądowi wieczystoksięgowemu, Geodezji, Urzędowi Skarbowemu (fiskus), Spółdzielni Mieszkaniowej i czasem Gminie. Notariusz ma obowiązek...
1 2