Gdzie notariusz wysyła akt notarialny? Odpowiadamy

Podczas wizyty u notariusza podpisujesz oryginał aktu notarialnego, który jest przechowywany przez notariusza w jego kancelarii notarialnej przez 10 lat, a następnie przekazywany do Sądu.

Oryginał a wypisy z aktu notarialnego

Notariusz wydaje wypis aktu notarialnego (wypisy aktu notarialnego): Stronom czynności, Sądowi wieczystoksięgowemu, Geodezji, Urzędowi Skarbowemu (fiskus), Spółdzielni Mieszkaniowej i czasem Gminie. Notariusz ma obowiązek przekazać wypisy aktu notarialnego Instytucjom, które muszą dostać wypis zgodnie z obowiązującym prawem. Notariusz wysyła wypisy pocztą lub w sposób elektroniczny. Notarialne przekazanie aktów obywa się w terminach regulowanych przez ustawy. Notariusz sporządza wypis (sporządzenie wypisu aktu) tego samego dnia co podpisuje akt i wydaje go stronom.

Gdzie notariusz wysyła akt notarialny - notariusz wrocław

Notariusz wydaje akt notarialny tylko osobom do tego upoważnionym – Strony czynności i osoby w akcie określone (np. następcy prawni, pełnomocnik strony) do otrzymania wypisu. Uprawniony do otrzymania wypisu aktu notarialnego otrzyma go od notariusza, posiadającego oryginał aktu notarialnego. Uzyskanie wypisu aktu (również wypis aktu poświadczenia dziedziczenia) odbywa się osobiście u notariusza.

Oryginał aktu notarialnego jest przechowywany z najwyższą starannością. Notariusz odpowiada za jego bezpieczeństwo.

Przekazanie aktu do Urzędu Skarbowego

Odpis aktu notarialnego wysyłany jest też do Urzędu Skarbowego. Akt notarialny wysyła notariusz poprzez system repozytorium elektronicznych wypisów aktów (centralne repozytorium). Wypisy aktu notarialnego są cyfrowo wysyłane tylko do Urzędu Skarbowego (szefa KAS). Elektroniczna forma wypisu znacznie ułatwia pracę kancelarii notarialnej. Sporządzenie odpisów robione jest na bieżąco, często tego samego dnia. Urząd Skarbowy ma prawo do otrzymania aktu, prawo to wynika z zapisów ustawy. Po podpisaniu aktu notariusz sporządza wypis (wypisy) i odpisy sporządzonych aktów. Akt notarialny wydawany jest stronom w formie wypisu. Oryginały sporządzonych aktów znajdują się w kancelarii notarialnej. Przekazywanie informacji urzędom to jeden z obowiązków notariuszy.

Kto otrzyma wypis ?

Przygotowanie aktu notarialnego jest procesem, strony mogą dostać projekt aktu notarialnego przed jego podpisaniem u notariusza. Na akt notarialny składa się: oświadczenia, opis nieruchomości, wniosek wieczystoksięgowy. Akt notarialny wydany jest stronom przy czynności notarialnej. Dokumenty dostarczyć notariuszowi (niezbędne do umowy) należy przed czynnością, tak aby mógł sporządzić projekt aktu notarialnego. Projekt aktu notarialnego wysyłany jest często przed umówioną wizyta elektronicznie.

Wszystkie strony aktu otrzymają wypis.

Notariusz wydaje wypis aktu notarialnego (wypisy aktu notarialnego): Stronom czynności, Sądowi wieczystoksięgowemu, Geodezji, Urzędowi Skarbowemu (szefowi KAS), Spółdzielni Mieszkaniowej i czasem Gminie. Bywa, że wypis otrzymują inne osoby ze względu na obowiązujące przepisy prawa np. KOWR lub MSWiA. Notariusz przekazuje wypis aktu notarialnego tylko osobą upoważnionym przez prawo lub wolę stron. Notariusza obowiązuje tajemnica notarialna, dlatego dba o poufność transakcji.

Co dzieje się dalej z aktem notarialnym

Gdzie otrzymać wypis? W kancelarii notarialnej w której obywała się czynność notarialna. Nie ma możliwości aby inny notariusz wydał wypis nie swojego aktu notarialnego (chyba, że działa na zasadzie zastępstwa w innej kancelarii). Notariusz podpisuje akt notarialny, następnie przechowuje jego oryginał a wypis z akt notarialnego wydaje stronom.

Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, sporządzając akt notarialny ma obowiązek czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których ujęta w akcie notarialnym czynność prawna może powodować skutki prawne.

Notariusz sporządza akt notarialny w oryginale, a strony ujęte w akcie notarialnym otrzymują wypisy tego aktu. Wypis aktu notarialnego posiada moc prawną oryginału, co oznacza, że może on stanowić podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Oryginały aktów notarialnych są przechowywane w kancelarii notarialnej przez okres 10 lat. Po tym okresie akty notarialne są przekazywane do sądu rejonowego właściwego dla miejsca urzędowania kancelarii.

Pamiętaj że akt notarialny jest niezbędny przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Podobne posty