Umowa przedwstępna sprzedaży – odstąpienie

umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna może być zawarta jako zobowiązanie do zawarcia umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy dożywocia i tak naprawdę każdej, której strony chcą. Więcej o umowie przedwstępnej przeczytasz na stronie: https://notariuszwro.pl/przedwstepna-umowa-sprzedazy-wroclaw/

Rozwiązanie umowy przedwstępnej

Umowę przedwstępną można rozwiązać za porozumieniem stron – w formie aktu notarialnego jeśli umowa przedwstępna była zawarta w tej formie. Jest to najprostszy sposób na odstąpienie od podpisanej umowy przedwstępnej. Jednak, nie zawsze istnieje chęć spotkania się ponownie stron i podpisania takiego dokumentu u notariusza. W takim przypadku aby rozwiązać umowę musimy od niej odstąpić.

Upływ terminu na zawarcie umowy przyrzeczonej

Upływ terminu do którego ma być zawarta umowa przyrzeczona wcale nie rozwiązuje automatycznie umowy przedwstępnej, wręcz przeciwnie, teraz można jej wymagać zawarcia przed Sądem (jeśli była zawarta umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego).

Umowne prawo odstąpienia od umowy

Odstąpić od umowy przedwstępnej (rozwiązać umowę przedwstępną) można jeśli w umowie przedwstępnej była taka możliwość zastrzeżona. To od stron zależy w jakich przypadkach stronie będzie przysługiwać prawo odstąpienia, mogą je dowolnie kreować.

Warto zastrzec termin w którym stronie lub stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy, natomiast nie jest to konieczne-  w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt V CSK 80/12 Sąd Najwyższy wyjaśnił, że umowa przedwstępna ma prowadzić do zawarcia umowy przyrzeczonej, zatem wynikający z niej stosunek prawny jest z założenia ograniczony w czasie, co oznacza, że postulat jego stabilizacji – sprowadzający się nota bene do oznaczania terminu, w jakim jest możliwe złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy- nie jest kluczowy.

Odstąpienie od umowy przedwstępnej wymaga złożenia stosownego oświadczenia przez odstępującego, które powinno przyjąć formę pisemną. Ustne formy odstąpienia od umowy nie są zalecane głównie ze względów dowodowych.

Zadatek w umowie przedwstępnej

Art. 394 § 1 kodeksu cywilnego stanowi bowiem, że w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Odstąpienie od umowy może nastąpić dopiero, gdy kupujący uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, czyli dopiero po upływie terminu na zawarcie umowy przyrzeczonej. Jednak przyjmuje się, że oświadczenie takie nie może być składane już po upływie terminu przedawnienia roszczenia o wykonanie umowy.

Zaliczka w umowie przedwstępnej

Gdy strona umowy przedwstępnej uiszcza na rzecz drugiej strony zaliczkę- co do zasady, w sytuacji zawarcia umowy przyrzeczonej zostaje zaliczana na poczet ceny, jeżeli zaś nie dochodzi do zawarcia właściwej umowy winna być kontrahentowi zwrócona. W tym drugim przypadku w judykaturze wykrystalizował się pogląd, iż kwota zaliczki powinna zostać zwrócona jako świadczenie nienależne, nie zostaje bowiem wówczas osiągnięty zamierzony cel świadczenia.

Podobne posty