Przedwstępna umowa sprzedaży – Wrocław

przedwstepna umowa sprzedazy

Dlaczego umowę przedwstępną warto podpisać u notariusza we Wrocławiu?

Umowę przedwstępną możesz zawierać przed każdą umową właściwą, najczęściej jest to przedwstępna umowa sprzedaży. Można też przed umową: dożywocia, darowizny, zniesieniem współwłasności i działem spadku. Umowa przedwstępna zabezpiecza obie strony transakcji – Kupującego i Sprzedającego. Aby umowa przedwstępna była ważna należy ja sporządzić zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Co powinna zawierać umowa przedwstępna?

Taka umowa zawiera zobowiązanie do określonego działania: do sprzedaży i kupna określonej rzeczy, do darowania i przyjęcia darowizny. Najczęściej umowę przedwstępną zawiera się, gdy strona kupująca oczekuje na kredyt- wtedy też warto zawrzeć ją w formie aktu notarialnego, aby uniknąć wyzwań jakie stawia Bank przed nabywcą. W umowie takiej zawiera się wszystkie najważniejsze postanowienia umowy sprzedaży, takie jak: przedmiot umowy, strony umowy, cena, data zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży oraz terminy.

Zadatek

W umowie przedwstępnej zazwyczaj określa się zadatek, który ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. Inna jest zaliczka, która w każdym przypadku niedojścia do skutku umowy przyrzeczonej podlega zwrotowi.

Różnice pomiędzy zwykła przedwstępną a przedwstępna w formie aktu notarialnego

Warto umowę przedwstępną zawrzeć w formie aktu notarialnego, dlatego, że zawarcia umowy sprzedaży można dochodzić w Sądzie. Jeśli umowa przedwstępna była zawarta w zwykłej formie pisemnej, a jedna ze stron nie chce zawrzeć umowy sprzedaży nie można dochodzić jej zawarcia przed Sądem, można jedynie żądać pokrycia szkód wynikających z niespełnienia obietnic zawartych w umowie przedwstępnej.

Przedawnienie roszczeń

Wszelkie roszczenia wynikające z zawarcia umowy przedwstępnej przedawniają się po roku od dnia, w którym miała być zawarta umowa przyrzeczona.

Większe zabezpieczenie z wpisem roszczenia do księgi wieczystej

Po zawarciu umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego można złożyć wniosek wieczystoksięgowy o ujawnienie roszczenia o zawarcie umowy (robi to notariusz na życzenie strony), wtedy też można dochodzić jej zawarcia nawet od osoby, która nabyła tę nieruchomość już po podpisaniu przez nas umowy przedwstępnej.

Zabezpieczenie przyszłych nieprzewidzianych sytuacji

Ponadto notariusz, jako osoba, która codziennie sporządza tego rodzaju umowy ma ekspercką wiedzę jak skonstruować umowę przedwstępną, aby zabezpieczała strony czynności przed sytuacjami niespodziewanymi, takimi jak próba odstąpienia od umowy lub zmianę wcześniejszych ustaleń. Notariusz dokonuje też analizy stanu prawnego nieruchomości, co znacząco może obniżyć szanse niespodzianki przy umowie sprzedaży.

Ile kosztuje przedwstępna umowa sprzedaży u notariusza we Wrocławiu?

  • taksa notarialna – w zależności od wartości nieruchomości jest ustala indywidualnie,
  • opłata sądowa w kwocie 150 zł – pobierana gdy strona zdecyduje się na ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej (umowy końcowej),
  • taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą stronę wypisu.

Jeśli jesteś zainteresowany umową przedwstępna skontaktuj się ze mną (https://notariuszwro.pl/kontakt), wycenię czynność, przeanalizuję sytuację prawną nieruchomości oraz prześle listę niezbędnych dokumentów.