Notarialne poświadczenie dziedziczenia, Sporządzenie protokołu dziedziczenia,

U notariusza można sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, podobnie jak w Sądzie wydawane jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Stwierdzenie nabycia spadku odbywa się przez postanowienie sądowe.

Sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia notariusz rejestruje w notarialnym rejestrze

Skąd notariusz wie o śmierci

Najważniejszymi dokumentami i informacjami przy sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia jest:

1. Odpis skrócony aktu zgonu zmarłego (akt zgonu testatora)

Oświadczenie Najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w zakresie opróżnienia oraz wydania lokalu (akt notarialny).

2. PESEL

Zaświadczenie o posiadanym przez zmarłego numerze PESEL lub dowód osobisty zmarłego z odciętym rogiem.

3. Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego

Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wszystkich spadkobierców: odpisy skrócone aktów urodzenia, a w przypadku małżonka spadkobiercy oraz spadkobierców, którzy zmienili nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego – odpisy skrócone aktów małżeństwa (Gdzie wybrać dokument? dowolny Urząd Stanu Cywilnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

4. Testament

Jeżeli został przez zmarłego sporządzony.

Procedura poświadczenia dziedziczenia jest kilku etapowa składa się z protokołu otwarcia testamentu, protokołu dziedziczenia i właściwego poświadczenia dziedziczenia.


Notarialny rejestr testamentów

Notariusz może poszukiwać testamentu w rejestrze testamentów (NORT), rejestrowanie testamentów odbywa się przy jego sporządzeniu u notariusza (notarialny testament). Tak można odszukać testament. Testament notarialny przechowywany jest u notariusza sporządzający testament. Testament zarejestrowany to taki, który po sporządzeniu go u notariusza jest wpisany do rejestru testamentów. Akt zgonu testatora to najważniejszy dokument w całym procesie poszukiwania testamentu jak i poświadczenia dziedziczenia. Rejestr testamentów działa jako narzędzie wyszukiwania testamentów zarejestrowanych i sporządzonych u notariusza. Informacje z notarialnego rejestru zawierają datę oraz miejsce sporządzonego testamentu (notariusz sporządzający testament).

Wniosek o udzielenie informacji z notarialnego rejestru składa się u dowolnego notariusza. Co z mniejsza trudności w odnalezienie testamentu. Jeśli spadkodawca zarejestrował testament – żądał jego zarejestrowania w NORT.

Przechowywanie testamentu spisanego przez Testatora odbywa się w kancelarii notarialnej gdzie dany testament został sporządzony. notarialne przechowywanie testamentów odbywa się w kancelarii notarialnej, w której spisano testament.

Testament notarialny Wrocław

Testament można sporządzić odręcznie lub u notariusza. Testament z zapisem windykacyjnym (wskazana przez testatora konkretna osoba nabywa określony przedmiot wchodzący w skład spadku już z chwilą otwarcia spadku) może być sporządzony tylko w formie aktu notarialnego. Testament można w każdym momencie odwołać (usunięcie starego testamentu) w całości lub tylko w części.

Testament notarialny to dokument urzędowy, który testator sporządza w kancelarii notarialnej. W przypadku tej formy rozrządzenia testament może być bezpłatnie zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Ta ogólnopolska baza sprawia, że po śmierci spadkodawcy osoba, która dysponuje jego aktem zgonu, może u dowolnego notariusza dowiedzieć się, czy zmarły sporządził za życia testament. 

Spisanie testamentu notarialnego odbywa się u dowolnego notariusza w Polsce. Notariusz przechowuje testament w swojej kancelarii notarialnej. Testament notarialny określa wole spadkodawcy, datę sporządzenia testamentu spisanego, miejsce sporządzenia testamentu.

Testament spadkodawcy pozwala na lepsze zarządzenie swoim majątkiem, aby uzyskać testament notarialny należy zgłosić się z tematem do dowolnego notariusz w Polsce. Po sporządzeniu testamentu, odczytaniu testamentu, otrzymasz wypis testamentu. Oryginał testamentu będzie przechowywany w kancelarii notarialnej w której sporządziłeś testament. Ogłoszenie testamentu (otwarcie testamentu) jest czynnością, która odbywa się już po śmierci Spadkodawcy.

Możesz też zrobić testament własnoręczny (holograficzny) sam w domu, pamiętaj tylko aby był odręczny, opatrzony datą i podpisem, poinformuj też bliskich gdzie go przechowujesz. Pomoże im to przy poszukiwaniu testamentu. Informacje o testamentach dla spadkobierców są niezbędne. Bywają sytuacje, gdzie spadkodawca pozostawił testament, ale nie poinformował nikogo o jego sporządzeniu. Testament własnoręczny przechowywany jest zazwyczaj w sposób niewłaściwy. Miejsce złożenia testamentu powinno być bezpieczne.

Rodzaje testamentów

Rodzaje testamentów zwykłych wymienione są w oddziale pierwszym drugiego rozdziału tytułu trzeciego czwartej księgi kodeksu cywilnego, poświęconej spadkom. Należą do nich:

  • testament holograficzny,
  • testament notarialny,
  • testament alograficzny.

Testament holograficzny to inaczej testament własnoręczny. Polega na tym, że spadkodawca pisze go w całości pismem odręcznym oraz opatruje podpisem i datą. Wymóg spisania całego testamentu pismem odręcznym wydaje się w dzisiejszych czasach, kiedy dokumenty drukuje się i jedynie podpisuje ręcznie (albo nawet nie drukuje się ich, a podpisuje elektronicznie) nieuzasadniony. Wynika jednak z potrzeby możliwości udowodnienia, że to sam testator dokonał odpowiednich rozporządzeń – treść testamentu powinna uwidaczniać indywidualne cechy jego pisma. Testament notarialny jest przygotowywany w formie aktu notarialnego. Ostatnią formą testamentu zwykłego jest testament alograficzny. Polega on na tym, że spadkodawca oświadcza swą ostatnią wolę ustnie wobec osoby urzędowej.

W dokumencie spadkodawca wskazuje osoby, które mają odziedziczyć jego majątek. Poza tym może umieścić w nim tzw. zapis windykacyjny. Pozwala on na przekazanie oznaczonym osobom wyłącznie określonych przedmiotów czy nieruchomości. W rezultacie, z chwilą śmierci spadkodawcy, wskazany przedmiot od razu staje się własnością tych osób. Taki zapis jest dopuszczalny wyłącznie w testamencie notarialnym.

Spadkodawca powinien przede wszystkim ustalić, jak chce rozporządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci. Wszystkie informacje najlepiej spisać na kartce, a następnie udać się do kancelarii notarialnej. Sam testament jest sporządzany przez notariusza. W razie potrzeby wyjaśniają oni wszelkie wątpliwości i dbają o to, aby przygotowany dokument w 100% odzwierciedlał ostatnią wolę testatora. Następnie akt zostaje odczytany spadkodawcy i podpisany w obecności notariusza.

Notariusze przechowują akty notarialne przez 10 lat, przekazując je po tym czasie do właściwego archiwum sądowego, z którego także można uzyskać wypis aktu notarialnego. Jest to bez wątpienia przewaga testamentu w formie aktu notarialnego nad testamentem holograficznym – czyli własnoręcznie spisanym przez testatora bez udziału notariusza, takie testamentu w przypadku zgubienia czy zniszczenia odtworzyć nie można.

Na podstawie testamentu notariusz również może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia.

Podobne posty