Czynność wyjazdowa Wrocław i okolice

Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo o notariacie, notariusz dokonuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej- swojej lub u innego notariusza, którego zastępuję.

Wyjazdowa czynność notarialna (ta która odbywa się poza siedzibą kancelarii), to wyjątek przewidziany przez ustawodawcę. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (np. w domu, siedzibie spółki, szpitalu, wspólnocie mieszkaniowej lub w innej instytucji).

Kiedy notariusz może przyjechać do domu?

Szczególną okolicznością nie może być tylko wola stron czynności. Zgodnie z orzecznictwem taką szczególną okolicznością może być:

  • zły stan zdrowia klienta,
  • problem z poruszaniem się,
  • szczególna sytuacja życiowa uniemożliwiającą opuszczanie określonego miejsca, np. pobyt w areszcie, zakładzie karnym lub szpitalu,
  • podeszły wiek,
  • obawa rychłej śmierci.

Bez względu na to, gdzie notariusz dokonuje czynności notarialnej, ciążą na nim takie same obowiązki. Powinien stwierdzić tożsamość i ustalić, czy ma pełną zdolność do czynności prawnych, a także czy oświadczenia składa świadomie i swobodnie.

Notariusz na zgromadzeniu wspólników lub zabraniu wspólnoty

Bywa, że notariusz uczestniczy jako protokolant na walnym zgromadzeniu spółki albo zebraniu wspólnoty mieszkaniowej. W tych przypadkach notariusz może dokonać czynności poza kancelarią ze względu na ilość osób uczestniczących w zgromadzeniu, które mógłby się nie pomieścić w kancelarii notarialnej.

Za dokonywanie nieuzasadnionych czynności wyjazdowych grozi notariuszowi postępowanie dyscyplinarne, notariusze weryfikują zaistnienie szczególnej okoliczności. Decyzja czy notariusz dokona czynności wyjazdowej należy do niego.

Dodatkowy koszt czynności wyjazdowej

Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi: w porze dziennej (8:00-20:00) – 50 zł netto, w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł netto – za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości, czy w konkretnej sytuacji notariusz może przyjechać do klienta, najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt z notariuszem – kontakt.