Akt poświadczenia dziedziczenia – Wrocław

akt poświadczenia dziedziczenia wroclaw

Po śmierci bliskiej osoby należy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Postępowanie spadkowe można zrobić u notariusza (akt poświadczenia dziedziczenia) lub w sądzie (postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku). Obie procedury prowadzą do poświadczenia praw Spadkobierców do majątku po zmarłym, natomiast postępowanie przed notariuszem jest dużo szybsze i wygodniejsze.

Spadkobiercy ustawowi

Przepisy kodeksy cywilnego (art. 931-940) określają krąg spadkobierców ustawowych, ustalają też kolejność (porządek) dziedziczenia ustawowego oraz wysokość udziałów spadkowych należnych poszczególnym kategoriom spadkobierców. Z dziedziczeniem ustawowym mamy do czynienia wtedy kiedy spadkodawca nie sporządził testamentu.
Sama przynależność określonej osoby do kręgu spadkobierców ustawowych nie gwarantuje jeszcze tego, że osoba ta dojdzie w danej sytuacji do dziedziczenia. Ustawodawca porządkuje bowiem krąg spadkobierców i ustala kolejność powołania do dziedziczenia ustawowego.

W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci (zstępni) spadkodawcy oraz jego małżonek, ewentualnie, jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, dziedziczą także wnuki (dalsi zstępni). Następnie, w braku zstępnych spadkodawcy do dochodzą jego małżonek i rodzice. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom. Do kolejnej grupy spadkobierców ustawowych należy rodzeństwo spadkobiercy oraz ewentualnie zstępni rodzeństwa. W dalszej kolejności w braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy, cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy. W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku. W ostatniej kolejności jako spadkobierca ustawowy dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy albo jeżeli nie da się ustalić ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego – Skarb Państwa.

Rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci można tylko w drodze testamentu. Więcej o testamencie w stronie: https://notariuszwro.pl/testament/

Akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza we Wrocławiu

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 95j i 95p ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie), co stanowi potwierdzenie dziedziczenia.
Dokumenty niezbędne do poświadczenia dziedziczenia to:

 1. Odpis skrócony aktu zgonu zmarłego
  Oświadczenie Najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w zakresie opróżnienia oraz wydania lokalu (akt notarialny).
 2. PESEL
  Zaświadczenie o posiadanym przez zmarłego numerze PESEL lub dowód osobisty zmarłego z odciętym rogiem.
 3. Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego
  Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wszystkich spadkobierców: odpisy skrócone aktów urodzenia, a w przypadku małżonka spadkobiercy oraz spadkobierców, którzy zmienili nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego – odpisy skrócone aktów małżeństwa (Gdzie wybrać dokument? dowolny Urząd Stanu Cywilnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
 4. Testament
  Jeżeli został przez zmarłego sporządzony.

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia jest niemożliwe w przypadku, gdy:

 • nie ma możliwości stawienia się w kancelarii notarialnej wszystkich osób, które mogą być brane pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi
 • spadek został otwarty przed dniem 1 lipca 1984 r. (otwarcie następuje z chwilą śmierci spadkodawcy),
 • dziedziczenie miało miejsce na podstawie testamentów szczególnych (testament ustny, sporządzony podczas podróży statkiem morskim lub powietrznym),
 • notariusz ma wątpliwości co do spadkobiercy i wysokości jego udziałów w spadku lub jeżeli powstał spór w tym zakresie,
 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku kieruje osoba nie będąca spadkobiercą, a która może mieć w tym swój interes,
 • akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie sądu o nabyciu spadku uprzednio zostało sporządzone,
 • w trakcie sporządzania protokołu zaistnieje wątpliwość, że przy jego tworzeniu nie uczestniczyły wszystkie osoby, które są wskazane jako spadkobiercy,
 • nie ma osób powołanych do dziedziczenia spadku (brak małżonka i krewnych spadkodawcy), a spadkobiercą ustawowym zostaje gmina lub Skarb Państwa,
 • spadkodawcą był cudzoziemiec lub osoba nieposiadająca obywatelstwa i nie zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w skład spadku wchodzi nieruchomość położona za granicą.

Co po uzyskaniu aktu poświadczenia dziedziczenia?

Po uzyskaniu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy powinni zgłosić nabycie spadku do właściwego urzędu skarbowego, zazwyczaj termin wynosi 6 miesięcy od zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Spadkowym. Na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia można wpisać w księdze wieczystej Spadkobierców.

Koszty

Koszt sporządzenia poświadczenia dziedziczenia jest zależny od ilość spadkobierców oraz czasu jaki upłynął od dnia zgonu spadkodawcy. W celu poznania dokładnej wyceny czynności proszę o kontakt z Kancelarią.

Po tym jak poświadczysz prawa Spadkobierców do majątku po zmarłym, można podzielić się ze Spadkobiercami majątkiem – dział spadku, więcej poniżej: https://notariuszwro.pl/dzial-spadku/

Podobne posty