notariusz online

Czy można podpisać akt notarialny zdalnie/online?

Ustawodawca jeszcze nie przewidział takiej możliwości. Natomiast przygotowanie do podpisania aktu notarialnego może odbywać się online, czyli:

  • Wycena czynności 
  • Lista niezbędnych dokumentów (można je wysłać mailowo, a w oryginale przynieść w dniu podpisania aktu)
  • Rozmowy przed podpisaniem aktu notarialnego
  • Zapoznanie się z projektem aktu notarialnego (projekt wysyłany jest na maila)
  • Nanoszenie poprawek w projekcie

Czynności, które odbywają się tylko osobiście:

  • odczytanie aktu notarialnego
  • podpisanie aktu notarialnego

Dlaczego podpisanie aktu notarialnego nie może odbyć się online?

Zadaniem notariusza w Polsce jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego. W przypadku obrotu nieruchomościami, ryzyko jest ogromne. Notariusz nie tylko na żywo odczytuje treść aktu notarialnego i podpisuje go wraz ze Stawającymi, ale przede wszystkim:

  • ustala tożsamość stron (czy właściciel nieruchomości to na pewno on)
  • upewnia się, że treść aktu jest zrozumiała
  • ocenia, czy nie występują wady oświadczenia woli (brak świadomości lub swobody składającego oświadczenie, pozorność oświadczenie woli, błąd istotny, podstęp, groźba).

Uważam, że powyższe zadania nie są możliwe do wykonania online. Notariusz odpowiada za przeprowadzone transakcje całym swoim majątkiem, odpowiada również dyscyplinarnie (możliwość wykluczenia z zawodu) oraz karnie. Zgodnie z art. 231 §1 kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2 tego artykułu zaostrza karę (od roku do 10 lat) w sytuacji, gdy czyn ten dokonany został w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.