Podatki u notariusza – Wrocław

Jakie podatki zapłacisz u notariusza?

podatki u notariusza wroclaw

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH – PCC

Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku, a pobrany podatek wpłacić na rachunek właściwego organu podatkowego.

Podatkowi podlegają następujące czynności:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Stawki podatku PCC wynoszą:

 • od umowy sprzedaży: a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%, b) innych praw majątkowych – 1%;
 • od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny: a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%, b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych – 1%;
 • od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności – 1%,
 • od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego – 0,5%,
 • od ustanowienia hipoteki: a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności – 0,1%, b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej – 19zł;
 • od umowy spółki – 0,5%.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – PSD

Notariusze są płatnikami podatku od dokonanej w formie aktu notarialnego:

 • darowizny,
 • umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie,
 • umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności,
 • umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

Pobrany podatek notariusz wpłaca na rachunek właściwego organu podatkowego.

Do jego zapłacenia jest się zobowiązanym wyłącznie wtedy, gdy wartość majątku przekroczyła kwotę wolną od podatku. Kwoty wolne od podatku uzależnione są od stopnia pokrewieństwa stron.
W umowach darowizny często zastosowanie ma art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn:
„Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego(…)”
Nie ma potrzeby zgłaszania darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego, gdyż w takim przypadku w tym obowiązku wyręcza nas notariusz. Inaczej jest w przypadku aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego u notariusza.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – VAT

Za dokonanie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie notarialne (taksę notarialną) powiększone o należny podatek VAT w wysokości 23%.
Istnieją też przypadki transakcji, które są opodatkowane podatkiem VAT, wtedy jeśli transakcja w całości podlega VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług to nie podlega ona podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Nie jest wtedy pobierany podatek od czynności cywilnoprawnych przez notariusza, a podstawa niepobrania podatku jest opisana w akcie notarialnym.
Jeśli transakcja w części podlega podatkowi VAT (w części wykorzystana w działalności gospodarczej, a w części majątek prywatny) to podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych tylko w tej części, która odnosi się do majątku prywatnego.
Jeżeli transakcja podlega podatkowi VAT, ale jest zwolniona z VAT (rozdział 2 ustawy o VAT), to transakcja podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez notariusza, a w akcie notarialnym znajduje się adnotacja dotycząca zwolnienia z VAT.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub potrzebujesz bezpłatnych konsultacji w swojej sprawie –> napisz do mnie

Podobne posty