Umowa najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego u notariusza – Wrocław

Najem okazjonalny we Wrocławiu

Najem okazjonalny jest bardzo popularny we Wrocławiu, daje on bezpieczeństwo ochrony właściciela przed niechcianymi lokatorami. Właściciel lokalu może w łatwy sposób pozbyć się uciążliwego lokatora.

Umowę najmu okazjonalnego nie musimy podpisywać u notariusza (zwykła forma pisemna jest wystarczająca). Przy zawieraniu umowy należy zwrócić uwagę, że umowa ta musi być zawarta na czas oznaczony do 10 lat. U notariusza natomiast składamy oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w związku z wcześniej zawartą umową najmu okazjonalnego (tu wymagana jest forma aktu notarialnego). Jeśli strony chcą zawrzeć  umowę najmu okazjonalnego przed notariuszem (zwłaszcza, gdy wynajmującemu zależy na pełnej poprawność jej zawarcia), mogą to zrobić, natomiast nie wymagają tego przepisy prawa.

Załączniki do umowy najmu okazjonalnego

  • załącznik nr 1: oświadczenie Najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w zakresie opróżnienia oraz wydania lokalu (akt notarialny),
  • załącznik nr 2: wskazujący przez Najemcę inny lokal, do którego przeniesie się w razie przeprowadzenia egzekucji (zwykła forma pisemna),
  • załącznik nr 3: oświadczenia właściciela wspomnianego w zał. nr 2 innego lokalu, zawierającego pisemną zgodę na to, aby Najemca w nim zamieszkał (zwykła forma pisemna, na żądanie wynajmującego może to być oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym).

Wizyta u notariusza

W celu złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie opróżnienia oraz wydania lokalu (załącznik nr 1) w kancelarii notarialnej we Wrocławiu wymagana jest osobista obecność najemcy wraz z podpisaną umową najmu i aktualnym dokumentem tożsamości. Obecność właściciela lokalu nie jest wymagana.

Najem instytucjonalny we Wrocławiu

Umowa najmu instytucjonalnego jest umową podobną do umowy najmu okazjonalnego,  różni się tym, że zawierana jest przez osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali.

Podsumowanie umowy najmu instytucjonalnego:

  • wynajmującym jest osoba fizyczna prowadząca działalności gospodarczej w zakresie wynajmu mieszkań,
  • umowa w zwykłej formie pisemnej,
  • umowa na czas oznaczony (dowolna ilość lat, nie ma maksymalnego okresu),
  • wyłączona możliwość automatycznego przedłużania umowy,
  • poddanie się egzekucji co do opróżnienia i wydania lokalu w formie aktu notarialnego,
  • w razie konieczności wykonania rygoru, prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego najemcy nie przysługuje.

Załącznik do umowy najmu instytucjonalnego

Do umowy najmu instytucjonalnego lokalu załącza się oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego.

Podatek

Wynajmujący powinien zgłosić zawarcie umowy najmu do urzędu skarbowego (właściwego dla miejsca zamieszkania właściciela) w okresie 14 dni od daty rozpoczęcia najmu.

Koszty

Zgodnie z artykułem 19a ust. 7 ustawy o ochronie praw lokatorów, wynagrodzenie za przygotowanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji może wynosić nie więcej niż jedna dziesiąta minimalnego wynagrodzenia za pracę. Koszt może obciążać Najemcę lub Wynajmującego, zależy to od ich woli. Skontaktuj się ze mną w sprawie indywidualnej wyceny – kontakt.

Zobacz też w jaki sposób dochodzić opróżnienia i wydania lokalu – Notarialny tytuł egzekucyjny we Wrocławiu

Podobne posty