Potocznie znany jako „trzy siódemki”, “rygor” lub „dobrowolna egzekucja”.

Podstawą egzekucji (działań komornika) jest tytuł wykonawczy, to tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Tytułami egzekucyjnym obok prawomocnych orzeczeń sądu, wyroków sądu polubownego oraz ugód zawartych przed tymi sądami są także akty notarialne, w których dłużnik poddał się egzekucji i które spełniają inne warunki określone w art. 777 § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Sprawa sądowa często długo trwa, a wizyta u notariusza podczas którego odczyta akt notarialny (wcześniej sporządzony) trwa około 15 min.

Tytuł egzekucyjny będzie prawidłowo sporządzony, jeśli notariusz zamieści w nim zapisy zgodnie z art. 777 § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Uzyskanie od dłużnika poddania się egzekucji w akcie notarialnym, który spełnia przesłanki, pozwala na szybkie wszczęcie egzekucji bez konieczności prowadzenia postępowania przed sądem powszechnym lub sądem polubownym celem uzyskania orzeczenia zasądzającego.

Tytuł egzekucyjny w umowie sprzedaży

W umowie sprzedaży zazwyczaj strona kupująca dobrowolnie poddaje się egzekucji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, co do zapłaty ceny stronie sprzedającej. A sprzedający dobrowolnie poddaje się egzekucji z tego samego przepisu, co do wydania (po zapłacie ceny sprzedaży) nieruchomości stronie kupującej. Jest to obustronne zabezpieczenie stron umowy sprzedaży.

Gdyby nie było możliwości poddania się egzekucji w trybie art. 777 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, do kancelarii notarialnej zabieralibyśmy torby przepełnione pieniędzmi jako zapłata ceny sprzedaży nieruchomości. Ciężko to sobie dziś wyobrazić przy płatnościach bezgotówkowych i niebezpieczeństwie jakim jest przemieszczanie się po Wrocławiu (lub innym mieście) z tak dużą ilością gotówki w torbie.

Tytuł egzekucyjny jako jednostronne oświadczenie

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji może być złożone w związku z:

  • umową pożyczki,
  • umową kredytową,
  • umową najmu,
  • ugodą,
  • alimentami.

Elementy tytułu egzekucyjnego

Akt notarialny, w którym zawarte jest oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, powinien zawierać przede wszystkim:

  • oznaczenie osoby dłużnika,
  • oznaczenie osoby wierzyciela,
  • określenie obowiązku dłużnika,
  • oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego,
  • termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest jego wykonanie, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie aktowi klauzuli wykonalności.

Poddanie się egzekucji w związku z najmem okazjonalnym lub najmem instytucjonalnym

Zobacz: najem okazjonalny

Co gdy dłużnik nie wywiązuje się z obowiązku, a mamy tytuł egzekucyjny?

Krok pierwszy

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu należy złożyć do sądu rejonowego ogólnej właściwości dłużnika (sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika). Do wniosku załączyć należy wypis aktu notarialnego oraz opłatę w wysokości 50 zł. Sąd nadaje klauzulę wykonalności na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron) co w praktyce oznacza, że w odpowiedzi na złożony wniosek, sąd przesyła wnioskodawcy wypis aktu opatrzony klauzulą wykonalności. Sąd powinien nadać klauzulę wykonalności niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni. Jeżeli wykonanie tytułu egzekucyjnego jest uzależnione od zdarzenia, którego udowodnienie spoczywa na wierzycielu, sąd nada klauzulę wykonalności tylko po dostarczeniu dowodu zaistnienia tego zdarzenia w formie dokumentu urzędowego bądź prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym (warto go złożyć już do wniosku).

Krok drugi

Wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym (notarialnym tytułem egzekucyjnym z nadaną klauzulą wykonalności) należy złożyć do komornika, a ten rozpoczyna egzekucję obowiązku dłużnika.

Koszt notarialnego tytułu egzekucyjnego

Koszt sporządzenia notarialnego tytułu egzekucyjnego jest zazwyczaj uzależniony od kwoty, do jakiej dłużnik poddaje się dobrowolnie egzekucji.

Koszt aktu notarialnego- oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z najmem okazjonalnym to (2022 r.) 369 zł + koszt wypisu (zazwyczaj 22,14 zł).

Podobne posty